DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το 1997 με το Νόμο 2552 (ΦΕΚ 266/24-12-1997), ιδρύθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), έχοντας ως στόχο την βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου και την εξειδίκευση των πολιτών πάνω στο εργασιακό τους αντικείμενο.
Το ΕΑΠ και όλα τα ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έρχονται να καλύψουν την ανάγκη των ανθρώπων για μόρφωση καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του, χωρίς περιορισμούς. Η εξ αποστάσεως μάθηση, διευκολύνει τον φοιτητή τόσο σε προπτυχιακό, όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Το ΕΑΠ, είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο και με την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού, τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμα με άλλα Πανεπιστήμια, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ελλάδας.

ΕΑΠ: Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το ΕΑΠ προσφέρει πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων και συγκεκριμένα:

 • Interaction Generative Design – IGD (Διαδραστικός Αλγοριθμικός Σχεδιασμός): Στο Interaction Generative Design ο σχεδιαστής είναι σε θέση να ορίζει τους στόχους του και τις παραμέτρους που επηρεάζουν το σχεδιαστικό αποτέλεσμα, όπως είναι η γεωμετρία, το υλικό και η κατασκευαστική μέθοδος, και να παράγει όλες τις πιθανές εκδοχές της λύσης του σχεδιαστικού προβλήματος με βάση τα δεδομένα που έχουν επιλεγεί.
 • MSc in Innovation Management and Entrepreneurship – IME (Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα – IME): Το πρόγραμμα τοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν ανεξερεύνητες ευκαιρίες και να καινοτομήσουν σε έναν υπάρχοντα οργανισμό, σε μια οικογενειακή επιχείρηση ή να εξελίξουν τη δική τους καινοτόμο ιδέα σε επιχειρηματικό εγχείρημα.
 • Επιδημιολογία (ΕΠΙ): Το πρόγραμμα παρέχει την εκπαίδευση στην Επιδημιολογία και σε ειδικεύσεις της. Θα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, γνώσεις και δεξιότητες που θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία.
 • Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ): Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας» αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή.
 • Παραστατικές Τέχνες (ΠΑΤ): Το Πρόγραμμα ποσκοπεί στη θεωρητική μελέτη και ερευνητική προσέγγιση των παραστατικών τεχνών τόσο στο διαχρονικό τους εύρος, εκκινώντας από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, όσο και στο θεματικό, προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα για μία εις βάθος κριτική προσέγγιση του αντικειμένου μέσω αφενός της συγκρότησης τριών ειδικεύσεων και αφετέρου της δημιουργίας ενός ευρύτατου φάσματος Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.).
 • Σύγχρονος Ιταλικός Πολιτισμός Και Ειδικά Ζητήματα Ορολογίας Και Ερμηνεία (ΙΤΑ): Κύριος στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων και συστηματικών γνώσεων στο πεδίο του Σύγχρονου Ιταλικού Πολιτισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Τέχνη-Πολιτιστική Κληρονομιά-Αναπτυξιακές Πολιτικές (ΤΕΠ): Αντικείμενα του Προγράμματος είναι: Η αισθητικά ενήμερη, διεπιστημονική και κριτική θεώρηση της τέχνης, της πολιτιστικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και του Ελληνικού πολιτισμού ευρύτερα, η προβολή του ελληνικού αστικού και περιφερειακού τοπίου, η καλλιέργεια μεθόδων θεωρητικής, αισθητικής και τεχνολογικής ανάδειξης, καθώς και χωρικού σχεδιασμού ποιοτικά κατάλληλου για το ελληνικό τοπίο και η προσέγγιση της αναπτυξιακής διάστασης της ελληνικής τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ): Βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι να αναδείξει τις σχέσεις Φιλοσοφίας και Τεχνών οι οποίες αναμφίβολα υπήρξαν σημαντικότατες ήδη από την εποχή της αρχαίας τραγωδίας και συνεχίζουν να είναι σημαντικές μέχρι σήμερα.
 • Data Science and Machine Learning (DAMA): The study program “Data Science and Machine Learning” aims at delivering knowledge and developing skills on state-of-the-art methods and computing tools in Data Science and Machine Learning, in an accessible manner and by promoting active learning.
 • Enterprise Risk Management (ERM) (κοινό ΠΜΣ με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου): This Master’s Programme in Risk Management is designed around four year-long thematic units and a Master’s thesis, which capture the essential knowledge, and skills that are essential to a competent and contemporary Chief Risk Officer in any type of organization or enterprise. The Programme is designed to provide formal education contemporary Risk Management and its natural extensions to Crisis and Emergency Management to graduates.
 • Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM): Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς και των δύο επιπέδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και σε απόφοιτες/τους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες/οι επιθυμούν να διδάξουν, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε προσφυγικά ή μεταναστευτικά περιβάλλοντα.
 • Master in Business Administration (MBA): Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να γίνουν αποδοτικά και ικανά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις.
 • Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC): Στόχος είναι η εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στον μετριασμό και την προσαρμογή των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στα μνημεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως.
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ): Κύριος σκοπός του ΜΠΣ ΔΕΑ είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να αποκτήσουν ηγετικές δεξιότητες στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις
 • Αθλητικές Σπουδές Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ): Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής πρακτικής.
 • Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ): Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο της ηχητικής τεχνολογίας, της μηχανικής του ήχου, του ακουστικού σχεδιασμού κτηρίων, εγκαταστάσεων, καθώς και σε θέματα προστασίας από θόρυβο.
 • Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ): Το πρόγραμμα έχει ως στόχους: την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα των βιομαθηματικών και της βιοπληροφορικής, καθώς και την προετοιμασία ειδικευμένων επιστημόνων για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο σε Ακαδημαϊκό όσο και σε Ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και σε εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές βιομηχανίες ή και εταιρείες Πληροφορικής και Μελετών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ): Το Π.Μ.Σ. «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο ευρύτερο επιστημονικό και σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών και των Πολυμέσων.
 • Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ): Το πρόγραμμα δεν δέχεται νέους φοιτητές.
 • Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ): Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι διπλός: αφενός να εντρυφήσει στις ιδιαιτερότητες των νέων μορφών παραγωγής ιστορικής γνώσης και κουλτούρας και, αφετέρου, να προετοιμάσει επιστημονικά όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά σε φορείς που διαχειρίζονται το παρελθόν στη δημόσια σφαίρα.
 • Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ): Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα των Tεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων και μεθοδολογιών απορρύπανσης και στην κατανόηση της πολύπλοκης δομής και λειτουργίας του περιβάλλοντος, το οποίο είναι ο τελικός αποδέκτης των αποβλήτων.
 • Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ) (κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας): Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι ο εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην διαχείριση της γήρανσης και των χρόνιων νοσημά­των και στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής.
 • Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ): Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ειδικούς επιστήμονες με ολοκληρωμένη εξειδίκευση στην τεχνολογία του ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, που θα στελεχώσουν τις Ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ): Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων.
 • Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ): Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ): Ο κύριος σκοπός του Μ.Π.Σ. είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, στην Ελλάδα και διεθνώς συνδυάζοντας γνώσεις, καινοτόμες πρακτικές και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να παρέχεται υψηλού επιπέδου κατάρτιση ακολουθώντας τις εξελίξεις που διέπουν το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ): Ο κύριος σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) & (ΔΟΕΒ) (κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας): Ειδικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων συγκεκριμένων σχολών σε σύγχρονα θέματα δικαίου των επιχειρήσεων και των εμπορικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.
 • Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ): Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τη γνώση, αλλά και να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματική διοίκηση στο χώρο των αθλητικών κερδοσκοπικών, μη κερδοσκοπικών, δημοτικών και δημόσιων οργανισμών.
Μεταπτυχιακά προγράμματα ΕΑΠ

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ): Γνωστικό Αντικείμενο του ΠΣ είναι η σύγχρονη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και συγκεκριμένα η διεπιστημονικότητα στη θεώρηση της υγείας και της ασθένειας, προκειμένου να συνεκτιμώνται οι διοικητικές, οικονομικές και ψυχοκοινωνικές πτυχές της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ): Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε άτομα που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης.

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ): Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα των στοιχείων της τουριστικής διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη της σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την εις βάθος κατανόηση και την ικανότητα σύνθεσης των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη σύγχρονη τουριστική διοίκηση.

Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ): Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην μελέτη, στη θεωρητική εμβάθυνση, στην επιστημονική έρευνα, στην εφαρμογή του νόμου και στον σχεδιασμό προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής, σχετικά με τα φαινόμενα του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος με άξονα και το φαινόμενο της διαφθοράς και ιδίως στο Δημόσιο Τομέα.

Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ): Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση.

Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ): Ο σκοπός του ΜΠΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο διεπιστημονικό αντικείμενο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με έμφαση στην αξιοποίηση της ψηφιακής και συμβατικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στις σύγχρονες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, στην έρευνα και σε όλες τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας.

Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ): Ένας βασικός στόχος του ΜΠΣ είναι να αναδείξει τις διαδρομές μέσα από τις οποίες συγκροτούνται οι επιστήμες και η τεχνολογία. Να προσεγγίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία ως ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες συντελούνται εντός συγκεκριμένων θεσμικών, ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών πλαισίων.

Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ): Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, είναι: η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων και η ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων, η καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης και εκπαιδευτικής έρευνας, και η ανάπτυξη προσωπικού άρτια καταρτισμένου και ικανού να στελεχώσει την εκπαίδευση.

Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (ΕΑΓ): Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με τα προβλήματα του προφορικού και του γραπτού λόγου, τις θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα προβλήματα του λόγου και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή/και αμβλυνθούν τα εν λόγω προβλήματα σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές.

Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο»: Σκοπός του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι η σε βάθος γνώση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του δικαίου που συνιστά ιδιαίτερη έννομη τάξη, χωριστή από τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών-μελών, διέπεται από τις δικές του ιδιαίτερες αρχές και υπερισχύει του εθνικού δικαίου των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ): Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών στην εφαρμογή των γνώσεων και των τεκμηριωμένων ερευνητικά πρακτικών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που το άτομο αντιμετωπίζει στα ποικίλα περιβάλλοντα στα οποία η πολυδιάστατη ανάπτυξή του πραγματώνεται.

Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία (ΚΥΚ): Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιστημονική μελέτη και έρευνα σε θέματα που αφορούν την κάλυψη της σύγχρονης ανάγκης της διαρκώς εξελισσόμενης αγοράς εργασίας, που αφορά τις Καλλιέργειες υπό Κάλυψη.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ): Το πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυασμό της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα των Οικονομικών, της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, της Γεωγραφίας και της Ψυχολογίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ): Ο κύριος σκοπός του Μ.Σ.Μ. είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων μαθηματικών και πτυχιούχους ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές στους στα Μαθηματικά, και να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα εφαρμοσμένων και θεωρητικών μαθηματικών καθώς και σε θέματα μαθηματικής παιδείας.

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ): Σκοπός του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή ειδίκευση εκπαιδευτικών της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στις βασικές επιστημονικές κατευθύνσεις των Φυσικών Επιστημών.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ): Εξειδίκευση θα παρέχεται στους τομείς (α) της σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού, (β) της ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων δεδομένων και της ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων, και (γ) των προηγμένων θεμάτων τεχνολογιών διαδικτύου και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.

Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ): Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στη Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία και η εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες ιστορικές μεθόδους και ερευνητικές τάσεις, αποκλειστικά και συνολικά δια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ): Σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί η σύγχρονη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν την ιστορική πορεία και εξέλιξη των μορφών της Ορθόδοξης Χριστιανικής θεολογικής σκέψης και δράσης στα πλαίσια των πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών κοινωνιών, παρέχοντας ερευνητικά δεδομένα για την κατανόηση των τρόπων χρήσης των μορφών αυτών από τους ανθρώπους της κάθε εποχής.

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠ): Με το πρόγραμμα επιδιώκεται η εξοικείωση του μεταπτυχιακού φοιτητή με προχωρημένες προσροφητικές, καταλυτικές και φωτοκαταλυτικές διεργασίες αντιρύπανσης, δηλαδή με διεργασίες καταστροφής ή δέσμευσης ουσιών που εκλύονται από στατικές πηγές (π.χ. αστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις) και κινητές πηγές (π.χ. οχήματα) και ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, καθώς και διεργασίες ελέγχου ρυπογόνων ουσιών που συναντάμε σε διάφορους τύπους αποβλήτων.

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ): Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την αειφορική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ): Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή προχωρημένων γνώσεων στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» καθώς και στους πτυχιούχους των τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Χημικής Μηχανικής.

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ): Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών στον κλάδο ‘Σεισμική Μηχανική, Σεισμική Ανάλυση Κατασκευών, Σεισμικός Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός Κατασκευών’.

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ): Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και κριτική κατανόηση του ρόλου και της άσκησης της δημοσιογραφίας στο σύγχρονο κόσμο καθώς και να τους εκπαιδεύσει στις επαγγελματικές δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.

Σύγχρονες Τάσεις Στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ): Το ΜΠΣ έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακού επιπέδου εξειδίκευση εκπαιδευτικών σε ζητήματα γλωσσολογικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας και εφαρμογών της στην εκπαίδευση, υπό το πρίσμα των πιο σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων στη γλωσσική επιστήμη.

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ): Το Π.Μ.Σ. βοηθά τους ενδιαφερόμενους να επεκτείνουν τις γνώσεις που διαθέτουν σε αντικείμενα όπως ο σχεδιασμός συστημάτων λογισμικού, τα δίκτυα υπολογιστών, τα ψηφιακά συστήματα, η επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, τα λειτουργικά συστήματα και τα κατανεμημένα συστήματα, μέσα από το πρίσμα των τεχνολογιών κινητού και διάχυτου υπολογισμού και διαδικτύου των αντικειμένων.

Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ): Το Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Φωτισμού» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στο συνδυασμό της τέχνης και της επιστήμης του φωτός και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.

Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ): Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας, της δημιουργικής και πρωτοβουλιακής δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και των τραπεζών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) & (ΤΛΧΒ) (κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας): Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες τραπεζικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία.

Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ): Το ΠΜΣ “Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση” έχει μία διττή στόχευση. Την θεωρητική αλλά και την πρακτική (εργαστηριακή) εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της “Χημικής Ανάλυσης” και της “Βιομοριακής Ανάλυσης”, τα οποία αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο σε όλους τους κλάδους των φυσικών επιστημών, αλλά κατέχουν επίσης, κυρίαρχη θέση σε πολλές πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής – οικονομικής ζωής.

Πηγή: eap.gr