DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Τι είναι το σύστημα APA

Το σύστημα αναφοράς APA (American Psychological Association) είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα ενδοκειμενικών αναφορών και παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών.

Ως παραπομπή εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο δηλώνουμε στον αναγνώστη του κειμένου μας ότι μία ορισμένη πληροφορία ή ιδέα που παρουσιάζουμε στη ροή της εργασίας μας έχει προέλθει από μια άλλη πηγή.

Σύμφωνα με το στυλ γραφής APA για κάθε πηγή, οι ενδοκειμενικές αναφορές γίνονται με τη χρήση παρενθέσεων και οι βιβλιογραφικές αναφορές (αναλυτικές περιγραφές) των πηγών αυτών συντάσσονται σε λίστα στο τέλος του κειμένου.

Στη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών περιλαμβάνονται μόνο οι πηγές στις οποίες γίνονται παραπομπές εντός του κειμένου. Οι ενδοκειμενικές αναφορές αναγράφονται με δύο
εναλλακτικές εκδοχές: Παρενθετική (Συγγραφέας, Χρόνος) ή Παραπομπή στη ροή του κειμένου Συγγραφέας (Χρόνος).

Μορφοποίηση σύμφωνα με το σύστημα APA

Για την μορφοποίηση της εργασίας μας ακολουθούμε τις υποδείξεις του συστήματος APA, οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι οι εξής:

Κείμενο εργασίας

 • Γραμματοσειρά: εφαρμόζουμε σε όλο το έγγραφο την ίδια γραμματοσειρά -οποιαδήποτε ευανάγνωστη. Παραδείγματα: Arial 12pt, Calibri 11pt, Times New Roman 12pt.
 • Περιθώρια: 1 in (2,54 cm) παντού
 • Στοίχιση: αριστερή στοίχιση παντού.
 • Διαστήματα: διπλό διάστημα παντού. Δεν εφαρμόζουμε επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων. Στην έναρξη κάθε νέας παραγράφου, ή σε παραθέσεις αυτούσιων αποσπασμάτων, μεγαλύτερων των 3 γραμμών, ορίζουμε εσοχή 0,5 in (1,27 cm).
 • Αρίθμηση σελίδων: στην άνω δεξιά γωνία της σελίδας (αραβική), με έναρξη από την σελίδα τίτλου – εξώφυλλο.

Σελίδα τίτλου-εξώφυλλο

Εφαρμόζουμε κεντρική στοίχιση παντού (εκτός από την αρίθμηση σελίδων). Ξεκινάμε γράφοντας τον τίτλο σε έντονη γραφή αφού έχουμε αφήσει κενό 3-4 σειρών από την κορυφή της σελίδας. Στη συνέχεια, αφήνουμε κενή μια σειρά και συνεχίζουμε γράφοντας σε ξεχωριστή σειρά και χωρίς μορφοποίηση όνομα συγγραφέα, όνομα ιδρύματος (πανεπιστήμιο, σχολή, τμήμα), τίτλο και κωδικό μαθήματος, όνομα υπεύθυνου καθηγητή και ημερομηνία κατάθεσης εργασίας.

Βιβλιογραφική Λίστα (APA style)

Βιβλιογραφική Λίστα

Πάντα σε νέα σελίδα, μετά το κείμενο της εργασίας και πριν από τα παραρτήματα. Εφαρμόζουμε την ίδια γραμματοσειρά με το κείμενο της εργασίας. Στην κορυφή της σελίδας ξεκινάμε γράφοντας τον τίτλο ‘’References’’ ή ‘’Βιβλιογραφία’’ κεντραρισμένο στο κέντρο και σε έντονη γραφή. Αμέσως μετά συνεχίζουμε γράφοντας σε αλφαβητική σειρά τις πηγές μας σύμφωνα με τους κανόνες (βλ. Πίνακας παραδειγμάτων ανά τύπο τεκμηρίου). Εφαρμόζουμε, όπως στο κείμενο της εργασίας, περιθώρια 2,54 cm, αριστερή στοίχιση και διπλό διάστημα, τόσο μεταξύ των αναφορών όσο και σε κάθε αναφορά ξεχωριστά. Εσοχή παραγράφου στις βιβλιογραφικές αναφορές στα 1,27 cm.

Βασικές αλλαγές της 7ης έκδοσης

 • Βιβλία: Δεν αναγράφεται πλέον στις αναφορές ο τόπος έκδοσης

Jarrett, K., & Newton, S. (2021). The practice of leadership in higher education: Real-world perspectives on becoming, being and leaving. Routledge.
Ormrod, J. E. (2020). Ψυχολογία της μάθησης. Gutenberg.

 • Ηλεκτρονικά βιβλία: Δεν αναφέρεται η πλατφόρμα/τύπος του ηλεκτρονικού βιβλίου (π.χ. kindle) και απαιτείται η αναφορά στον εκδότη:

King, H. (1998). Hippocrates’ woman: Reading the female body in ancient Greece. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203025994
Darnell, C.A., & Kristjánsson, K. (Eds.). (2020). Virtues and virtue education in theory and practice: Are virtues local or universal? (1st ed.). Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429343131

 • Doi: Το καταγράφουμε απευθείας σε μορφή url και παραλείπουμε το ‘’doi: ‘’

Miller, C.B. (2020). Moral relativism and virtue. In C. A. Darnell, & K .Kristjánsson, (Eds), Virtues and virtue education in theory and practice: Are virtues local or universal? (1st ed., pp. 11-25). Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9780429343131

 • Συγγραφείς: Στις ενδοκειμενικές παραπομπές των έργων που έχουν περισσότερους από 3 συγγραφείς αναφέρεται μόνο ο πρώτος συγγραφέας και ακολουθεί το ‘’et al. ’’ ή ‘’κ.ά.’’ Στη λίστα αναφορών μπορούμε να καταγράψουμε μέχρι και 20 συγγραφείς, αντί για 6 που ίσχυε μέχρι την 6η έκδοση:

1 συγγραφέας:
Ενδοκειμενικά: (Bogdanova, 2017).
Στη λίστα αναφορών:
Bogdanova, M. (2017). Cognitive science: From multidisciplinarity to interdisciplinarity. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 5(2), 145–150. https://doi.org/10.5937/IJCRSEE1702145B

2 συγγραφείς:
Ενδοκειμενικά: (Abakumova & Zorina, 2017)
Στη λίστα αναφορών: Abakumova, I. V, & Zorina, E. S. (2017). Sense-making techniques in educational process and their impact on the personal characteristics of students.
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 5(2), 41–46. https://doi.org/10.5937/IJCRSEE1702041A

3 έως 20 συγγραφείς:
Ενδοκειμενικά: (Francis et al., 2008)
Στη λίστα αναφορών: Francis, D. J., Santi, K. L., Barr, C., Fletcher, J. M., Varisco, A., & Foorman, B. R. (2008). Form effects on the estimation of students’ oral reading fluency
using DIBELS. Journal of School Psychology, 46(3), 315–342. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2007.06.003

Περισσότεροι από 20 συγγραφείς:
Ενδοκειμενικά: (Kang et al., 2021)
Στη λίστα αναφορών: Kang, E. Y., Cheasley, D., Le Page, C., Wakefield, M. J., da Cunha Torres, M., Rowley, S., Salazar, C., Xing, Z., Allan, P., Bowtell, D. D. L., Mes-Masson, A.-
M., Provencher, D. M., Rahimi, K., Kelemen, L. E., Fasching, P. A., Doherty, J. A., Goodman, M. T., Goode, E. L., Deen, S., … Gorringe, K. L. (2021).
Refined cut-off for TP53 immunohistochemistry improves prediction of TP53 mutation status in ovarian mucinous tumors: implications for outcome
analyses. Modern Pathology, 34(1), 194–206. https://doi.org/10.1038/s41379-020-0618-9

 • Ιστοσελίδες & ιστολόγια: Παραλείπεται το ‘’retrieved from’’ (‘’ανακτήθηκε από’’) και η ημερομηνία ανάκτησης και αναφέρουμε πλέον το όνομα του ιστότοπου, εκτός και αν συμπίπτει με το όνομα του συγγραφέα:

Nemko, M. (2021, April 21). 6 tools for persuasion: Effective, ethical rhetorical tactics. Psychology Today.
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/how-do-life/202104/6-tools-persuasion

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (2021). Δείκτες έρευνας. https://www.auth.gr/indices/

World Health Organization (2021, April 15). Global shortage of innovative antibiotics fuels emergence and spread of drug-resistance. https://www.who.int/news/item/15-04-2021-global-shortage-of-innovative-antibiotics-fuels-emergence-and-spread-of-drug-resistance

Επισημάνσεις: Σε κάποιες περιπτώσεις η ημερομηνία ανάκτησης είναι απαραίτητη, γιατί κάποιοι ιστότοποι μεταβάλλουν και ενημερώνουν συνεχώς το περιεχόμενο των σελίδων τους. Σ’ αυτή την περίπτωση εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε το ‘’ανακτήθηκε από / retrieved from’’ ακολουθούμενο από ημερομηνία πρόσβασης και url ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να ανατρέξει εύκολα στην πηγή όπως την χρησιμοποιήσαμε.

Παράδειγμα: European Union. (n.d.). Working abroad. Retrieved 2021, April 23. https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/residencerights/workers/index_en.htm

 • Blogs: Στις αναφορές των δημοσιεύσεων των ιστολογίων με πλάγια γραφή δίνεται η πηγή (το όνομα του ιστολογίου) και όχι ο τίτλος της επιμέρους δημοσίευσης, όπως γίνεται στις ιστοσελίδες:

Σωτηρόπουλος, Β. (2021, Απρίλιος 8). Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των μαθητών δεν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. E-Lawyer, http://elawyer.blogspot.com/

Κοινωνικά δίκτυα (APΑ style)
 • Οπτικοακουστικό υλικό, κοινωνικά δίκτυα: προστέθηκαν επεξηγήσεις, οδηγίες και παραδείγματα για είδη τεκμηρίων στα οποία έχουμε contributors εκτός των συγγραφέων και επιμελητών, όπως o παρουσιαστής ή ο παραγωγός στα podcasts, οι δημιουργοί καναλιών και κάτοχοι προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα:

YouTube/Vimeo Video: Nicolae, C. (2017, January 12). Sting – Shape of My Heart (Leon) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=QK-Z1K67uaA

Podcast: Lichtman, F. Heist, A., Flanigan, P., Werner, S. & O’ Keefe, C. (Producers). (2017-present). Every little thing [Audio podcast]. Gimlet. https://gimletmedia.com/Lichtman, F. (Host). (2020, December 2021). How potatoes took over the world [Audio podcast episode]. In Every little thing. Gimlet.
https://gimletmedia.com/

Facebook post: Fake Library Statistics. (2021, April 4). 48% of library security systems are simply a lady at the front desk giving everyone the stink eye [status update].
Facebook. https://www.facebook.com/FakeLibStats/

Tweet: Digital Trends [@DigitalTrends]. (2020, April 7). Drones that can detect fevers and coughing will soon take to the sky [Video attached] [Tweet]. Twitter.
https://twitter.com/DigitalTrends/status/1247358435756085248

Online διαλέξεις/μαθήματα: Tangen, J. (2016). Episode 2: I heard a tapping somewhat louder than before [MOOC lecture]. In E. MacKenzie, J. Tangen, & M. Thompson, The science of everyday thinking. ΕdX. https://www.edx.org/course/the-science-of-everyday-thinking
Bloom, P. (n.d.). Introduction to Psychology [Online Course]. Coursera. https://www.coursera.org/learn/introduction-psychology

Κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης της γλώσσας

Δίνονται κατευθύνσεις για τη χρήση της γλώσσας ώστε να μην ευνοούνται οι έμφυλες διακρίσεις και να μην διαιωνίζονται προκαταλήψεις και στερεότυπα.

Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς που χρησιμοποιούν το στυλ APA πρέπει να προσπαθούν να χρησιμοποιούν γλώσσα χωρίς προκαταλήψεις και να αποφεύγουν τη διαιώνιση προκαταληπτικών πεποιθήσεων ή υποτιμητικών συμπεριφορών στα γραπτά τους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη γλώσσα χωρίς προκαταλήψεις περιέχουν τόσο γενικές οδηγίες για τη συγγραφή χωρίς προκαταλήψεις για ανθρώπους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όσο και ειδικές οδηγίες που αφορούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά της ηλικίας, της αναπηρίας, του φύλου, της συμμετοχής στην έρευνα, της φυλετικής και εθνοτικής ταυτότητας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και της διατομικότητας. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις καταρτίστηκαν από ομάδες εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ελεύθερη από προκαταλήψεις γλώσσα της APA

Στο Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET, είμαστε στην διάθεσή σας για πλήρη υποστήριξη σε οποιοδήποτε στυλ βιβλιογραφικών αναφορών απαιτεί η συγγραφή της εργασίας σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες σε οποιοδήποτε αίτημά σας.

Πηγή: lib.auth.gr