DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet
ΕΑΠ

1η εργασία ΕΑΠ

Η φοίτηση στο ΕΑΠ προϋποθέτει την εκπόνηση εργασιών. Σε πολλές θεματικές ενότητες του ΕΑΠ, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (σε όσες οι εργασίες είναι 4), οι φοιτητές απαιτείται να συγκεντρώσουν 20 μονάδες, για να έχουν τη δυνατότητα σε συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις. Στην περίπτωση βέβαια που κάποιος φοιτητής έχει συγκεντρώσει τις 20 μονάδες στις 3 εργασίες, μπορεί να μην εκπονήσει την 4η.

Στόχοι εκπόνησης 1ης εργασίας

Η διδακτική δραστηριότητα της πρώτης εργασίας ΕΑΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθότι συμβάλλει:
(α) στην πληροφόρηση, με συνεχή τρόπο, των φοιτητών/φοιτητριών αναφορικά με την πρόοδο και το επίπεδο στο οποίο έχουν φθάσει,
(β) στην παροχή, μέσα από το σχολιασμό των εργασιών από το διδάσκοντα / τη διδάσκουσα, συμβουλών, καθοδήγησης και ενθάρρυνσης για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης των φοιτητών/φοιτητριών,
(γ) στην καθιέρωση εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή/φοιτήτριας και διδάσκοντος/διδάσκουσας,
(δ) στην δραστηριοποίηση των φοιτητών/φοιτητριών, καθότι βοηθάει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος σπουδών,
(ε) στη δυνατότητα των φοιτητών / φοιτητριών να μάθουν με ενεργητικό τρόπο να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν και να διδαχθούν από τυχόν σφάλματά τους και
(στ) στην προετοιμασία τους για τις γραπτές εξετάσεις

Προετοιμασία για την εκπόνηση της 1ης εργασίας

Η εκπόνηση της πρώτης εργασίας ΕΑΠ απαιτεί καλή αφομοίωση της ύλης και αυτό επιτυγχάνεται με συστηματική μελέτη. Πριν ο φοιτητής / η φοιτήτρια προχωρήσει στην εκπόνηση της, θα πρέπει να είναι βέβαιος/η ότι έχει κατανοήσει επαρκώς την αντίστοιχη θεωρία. Για να το διαπιστώσει αυτό θα πρέπει να έχει:

  • μελετήσει τα κεφάλαια στα οποία αναφέρεται
  • λύσει τις Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
  • απαντήσει στις Δραστηριότητες
  • βεβαιωθεί ότι, διαβάζοντας τη Σύνοψη κάθε Κεφαλαίου ή Ενότητας, έχει κατανοήσει το
    υλικό, σε σχέση με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σχεδιασμός και κοινοποίηση της 1ης εργασίας

Το θέμα της πρώτης εργασίας ΕΑΠ καθορίζεται από το Συντονιστή / τη Συντονίστρια κάθε ΘΕ μετά από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της ΘΕ που είναι υπεύθυνα για την πρόταση των θεμάτων. Στην εργασία πρέπει να δίνεται έμφαση στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και, σε περίπτωση ασκήσεων, στην τεκμηρίωση του τρόπου σκέψης που οδηγεί σε μια μέθοδο επίλυσης και, όπου αυτό είναι εφικτό, στην ερμηνεία, με βάση τη θεωρία, των ευρημάτων σε κάθε στάδιο της άσκησης.
Κάθε θέμα μπορεί να συνοδεύεται από αναλυτική ενδεικτική απάντηση, η οποία θα βοηθήσει αφενός μεν τους διδάσκοντες στη διόρθωση των εργασιών, αφετέρου δε στην ομογενοποίηση των βαθμολογιών που θα δώσουν. Επίσης, κάθε θέμα μπορεί να συνοδεύεται από ενδεικτικό τρόπο ή/και κριτήρια βαθμολόγησης. Τα κριτήρια βαθμολόγησης αποσκοπούν στην ομοιόμορφη και, κατά το δυνατόν, δίκαιη βαθμολόγηση και θα πρέπει να προσιδιάζουν στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης ΘΕ. Το διδακτικό υλικό που αποστέλλεται με το διδακτικό
πακέτο θεωρείται απολύτως επαρκές τόσο για τη συγγραφή των εργασιών όσο και για τις γραπτές εξετάσεις. Ο Συντονιστής μπορεί να παρέχει επιπλέον υλικό επιβοηθητικό για την εκπόνηση της εργασίας αναρτώντας το στην ιστοσελίδα της ΘΕ.
Τα θέματα των ΓΕ κοινοποιούνται εγκαίρως, έτσι ώστε να μεσολαβούν τουλάχιστον 3 (τρεις) εβδομάδες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η εκφώνηση της εργασίας και οι ενδεικτικές απαντήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΘΕ.

Τρόπος υποβολής 1ης εργασίας

Η εργασία υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου word (.doc) μέσω του ψηφιακού χώρου εκπαίδευσης (https://study.eap.gr) με βάση οδηγίες που είναι αναρτημένες και προσβάσιμες από το διαδικτυακό τόπο κάθε θεματικής ενότητας. Οι φοιτητές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κρατούν αντίγραφο της εργασίας τους.

Τέλος, θα πρέπει οι φοιτητές να μην ξεχνάνε πως οι εργασίες είναι απαιτητικές και θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές. Επίσης, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις πηγές που θα χρησιμοποιηθούν και στη βιβλιογραφία, η οποία θα πρέπει να ακολουθεί το σύστημα αναφορών που θα ζητηθεί.

Στο Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET μπορούμε να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, ώστε να σας υποστηρίξουμε σε ότι χρειάζεστε.

Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας

Πηγή: eap.gr