DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Μετεγγραφές Φοιτητών 2023: Κριτήρια

Γενική προϋπόθεση στις μετεγγραφές φοιτητών σε όλες τις περιπτώσεις (μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή) είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.

Η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής (δηλαδή ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος, αφού αφαιρεθούν 2.750 μόρια από το τμήμα στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής). Για παράδειγμα, ένας φοιτητής με 15.000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με βάση έως 17.750 μόρια.

Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων ΑΕΙ με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Μετεγγραφές Φοιτητών 2023: Οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια

Ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • 6 μόρια: 0 – 3.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα
 • 4 μόρια: 3.001 – 6.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα
 • 3 μόρια: 6.001 – 9.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα
 • 2 μόρια; 9.000 – 12.000€ ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • 5 μόρια: Ορφανός από δύο γονείς
 • 2 μόρια: Ορφανός από τον ένα γονέα
 • 2 μόρια; Μέλος πολύτεκνης οικογένειας
 • 2 μόρια; Τέκνο άγαμου γονέα
 • 1,5 μόρια: Μέλος τρίτεκνης οικογένειας
 • 1 μόρια: Για κάθε μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω
 • 0,5 μόρια: Για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας

Μετεγγραφές Φοιτητών 2023 για αδέρφια

Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.
 • Τα αδέλφια συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.
 • Το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

Μετακίνηση Φοιτητών 2023-2024

Όσον αφορά την μετακίνηση, ο κάθε φοιτητής μπορεί να ζητήσει έως 5 Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης, και εντός 2 το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής.

Οι αιτήσεις για μετακίνηση φοιτητών ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών σύμφωνα και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα.

Μετεγγραφές Φοιτητών 2023: Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα για αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

 • Όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν.
 • Όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.
 • Όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας, ή σε λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις παρακάτω κατηγορίες:
  – τέκνα των Ελλήνων του εξωτερικού
  – αλλοδαποί – αλλογενείς
  – υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές
  – υπότροφοι ομογενείς
  – αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση
  – όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής

Μετεγγραφές Φοιτητών 2023 – 2024: Αίτηση και δικαιολογητικά

Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ενώ η διαδικασία για τις μετεγγραφές Φοιτητών 2023 – 2024 αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του Οκτωβρίου μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) των Ιδρυματικών τους λογαριασμών μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ.

Για την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συνημμένα, σε μορφή PDF, το πλήρες σύνολο των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τους λόγους που επικαλέστηκαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων ανακοινώνονται μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Είσοδος στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας από εδώ https://transfer.it.minedu.gov.gr/

Η απόφαση με τις αντιστοιχίες Τμημάτων για τις μετεγγραφές Φοιτητών 2022 – 2023 είναι διαθέσιμη εδώ.

Πηγή: amyna.news