DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Τί είναι έρευνα

Μεθοδολογία έρευνας: Έρευνα είναι μια μεθοδική αναζήτηση που στοχεύει να προσθέσει επιπλέον στοιχεία στην προϋπάρχουσα γνώση, με την ανακάλυψη νέων ευρημάτων ή θεωρήσεων
H Eπιστημονική έρευνα είναι μια συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική διαδικασία που περιλαμβάνει:

 • ανασκόπηση θεωριών – προηγούμενων ευρημάτων
 • διατύπωση υποθέσεων
 • δοκιμασίες, ελέγχους και επιβεβαιώσεις των υποθέσεων με τη χρήση ειδικών μεθόδων και εργαλείων και
 • συμπερασματικούς συλλογισμούς

Μεθοδολογία έρευνας

Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα. Ένας ερευνητής καλείται να σχεδιάσει τη μεθοδολογία που θα υιοθετήσει σε σχέση µε τον προβληματισμό του και σε συνάρτηση µε το υπό εξέταση πεδίο και θέμα του.
Η μεθοδολογία έρευνας αναφέρεται στις παραμέτρους της ερευνητικής προσπάθειας του ερευνητή, οι οποίες αφορούν στις γενικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στις μεθόδους, στις τεχνικές, στα μέσα, στα υλικά και στις διαδικασίες που θα επιλέξει για τη διεξαγωγή της έρευνας του (Δημητρόπουλος, 2004).

Είδη έρευνας

Ποιοτική έρευνα

Η ποιοτική έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση και την εξαγωγή νοημάτων από τα φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί μέσα από την οπτική αντίληψη των συμμετεχόντων. Ο ερευνητής θεωρείται ως το πιο βασικό εργαλείο συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, ο οποίος μέσα από μία διερευνητική στρατηγική καταλήγει σε ένα πλούσιο περιγραφικό προϊόν. (Merriam (2002))

Τα βασικότερα εργαλεία παραγωγής γνώσης από το ερευνητικό πεδίο, στο πλαίσιο μίας ποιοτικής έρευνας, είναι: η συνέντευξη, η παρατήρηση, η βιογραφική ανάλυση, η ιστορική-συγκριτική
ανάλυση, η μελέτη περίπτωσης, η ανάλυση περιεχομένου, η έρευνα δράσης/συμμετοχικής δράσης και η έρευνα με την βοήθεια ομάδων . Η χρήση αυτών των μέσων συλλογής δεδομένων, μπορεί να γίνει είτε μεμονωμένα είτε και συνδυαστικά, ανάλογα με τη φύση του ερευνητικού προβλήματος.

Ποσοτική έρευνα

Η ποσοτική έρευνα βασίζεται σε αριθμητικά στοιχεία και σε στατιστικές συγκρίσεις , στην μέτρηση των θεωρητικών εννοιών μέσω εργαλείων, όπως είναι το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο προκειμένου να εξαγάγει αιτιακές σχέσεις.

Οι πλέον διαδεδομένες τεχνικές συλλογής δεδομένων στην εμπειρική έρευνα είναι η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο που μπορεί να περιλαμβάνει κλειστές ή ανοικτές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, κ.ά.

Επιλογή θέματος

 • Διαλέξτε ένα θέμα το οποίο σας κέντρισε το ενδιαφέρον κατά την διάρκεια είτε των προπτυχιακών είτε των μεταπτυχιακών σπουδών σας
 • Σκεφτείτε τα κυριότερα θέματα που θέλετε να μελετήσετε και να προσπαθήσετε να τα μετατρέψετε σε ερωτήσεις
 • Μελετήστε με προσοχή τα επιστημονικά άρθρα που σας έχουν δώσει κατά καιρούς οι καθηγητές σας στα μαθήματα, για να βρείτε κάτι που θα σας ενδιαφέρει, ή που προέρχεται από μία πηγή που αποτέλεσε ήδη επιστημονική έρευνα και συνεπώς είναι ενδιαφέρουσα
 • Μιλήστε με τους καθηγητές σας για πιθανά θέματα που θεωρούν οι ίδιοι ως ενδιαφέροντα προς μελέτη και περισσότερη ανάλυση
 • Ξεκινήστε από ένα ευρύ θέμα και να προσπαθήσετε να το συγκεκριμενοποιήσετε βρίσκοντας πιθανά κενά (ανεξερεύνητα ως τώρα θέματα) στην υπάρχουσα βιβλιογραφία
 • Ζητήστε τελική γνώμη και έγκριση από το καθηγητή σύμβουλο σας

Ερευνητικός σχεδιασμός

Το γενικό πλάνο του τρόπου με τον οποίο θα προχωρήσετε στην απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος ή ερωτημάτων, πρέπει να περιέχει σαφείς στόχους που απορρέουν από:

 • το ερευνητικό ερώτημα (ή ερωτήματα)
 • τον προσδιορισμό των πηγών από τις οποίες θα συλλεχθούν τα δεδομένα, καθώς και το πώς θα γίνει η συλλογή και η ανάλυση
 • τη θεώρηση των ζητημάτων δεοντολογίας
 • τους περιορισμούς που αναπόφευκτα θα συναντήσει (π.χ., πρόσβαση σε δεδομένα, χρόνο, τοποθεσία και χρήματα)

Εναλλακτικές προσεγγίσεις:

 • ποσοτική μέθοδος
 • ποιοτική μέθοδος
 • πολλαπλές μέθοδοι

Έρευνα

Στην έρευνα που θα περιλαμβάνει μία εργασία θα πρέπει να εμπεριέχονται:

 • Διατύπωση προβλήματος (στόχος, γιατί απαιτείται έρευνα, ευρύτερο θεματικό πεδίο)
 • Εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση για ενημέρωση αναφορικά με τα πορίσματα (γνώση) που προέκυψαν από προηγούμενες έρευνες και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
 • Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και ερευνητικών υποθέσεων
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός της έρευνας (επιλογή μεθοδολογικού εργαλείου, ορισμός δείγματος, απόφαση για τεχνική δειγματοληψίας)
 • Συλλογή, οργάνωση και ανάλυση δεδομένων
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με το ερευνητικό ερώτημα/την υπόθεση της έρευνας

Ερευνητικό τμήμα εργασίας

Στο ερευνητικό τμήμα της εργασίας θα πρέπει να παρουσιάζονται:

Έρευνα

 • τα ερευνητικά ερωτήματα-υποθέσεις (Τα ερευνητικά ερωτήματα πρέπει να είναι διατυπωμένα με ορθό επιστημονικά τρόπο, να συνδέονται με την υφιστάμενη για το θέμα γνώση ή τα «κενά» αυτής, να καταδεικνύουν με απλό τρόπο πώς η επίλυσή τους προάγει τη γνώση για το θέμα μας)
 • ο σχεδιασμός της έρευνας
 • το ερευνητικό εργαλείο (τι μετρά, ποια τα χαρακτηριστικά του)
 • η μέθοδος που ακολουθήθηκε κατά τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων
 • οι συμμετέχοντες/ουσες
 • ο χώρος και ο χρόνος της έρευνας
 • τα στάδια-βήματα της ερευνητικής διαδικασίας
 • τέλος, παρουσιάζονται ζητήματα σχετικά με την δεοντολογία της έρευνας και θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας

Αποτελέσματα

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται με ακρίβεια και πληρότητα τα ευρήματα της έρευνας. Αναλόγως με το αν πρόκειται για έρευνα ποιοτική ή ποσοτική και αναλόγως του ερευνητικού εργαλείου, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή κειμένου ή και πινάκων/γραφημάτων που και αυτά σχολιάζονται.
Οι πίνακες εντάσσονται στο κείμενο της εργασίας, εκτός αν η εργασία προορίζεται για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό (συχνά τοποθετούνται ως Παράρτημα).

Συζήτηση αποτελεσμάτων

Στο κεφάλαιο αυτό, ο φοιτητής αποφαίνεται για το αν ισχύουν οι υποθέσεις της έρευνας που είχαν τεθεί στην αρχή, για κάθε υπόθεση χωριστά με τεκμηριωμένα στοιχεία και σε συνδυασμό με το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε.
Ουσιαστικά, στο κεφάλαιο αυτό συμπυκνώνονται τα ευρήματα της έρευνας, χωρίς να παρατίθενται αριθμητικά ή άλλου τύπου στοιχεία/ευρήματα, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν ήδη καταγραφεί.

Επίσης αποφαίνεται, για τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα και διατυπώνει προτάσεις για μελλοντικές εργασίες/έρευνες.

Στο Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET μπορούμε να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, ώστε να σας υποστηρίξουμε σε ότι χρειάζεστε.

Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας