DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

ΕΑΠ: Τι είναι το διδακτορικό

ΕΑΠ: Το Διδακτορικό (PhD) είναι ένας μεταπτυχιακός τίτλος που ανήκει στον τρίτο κύκλο σπουδών. Πρόκειται για μια έρευνα σχετικά με ένα εξειδικευμένο αντικείμενο μελέτης. Είτε πρόκειται για αποτέλεσμα πρωτότυπης, πρωτογενούς έρευνας, είτε για πρωτότυπη, αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, πρέπει να είναι ξεκάθαρη η συμβολή του διδακτορικού στον τομέα της επιστήμης στην οποία γίνεται. Με άλλα λόγια, τι το διαφορετικό έχει να προσθέσει, ποια η συμβολή του, στην παγκόσμια ακαδημαϊκή συζήτηση γύρω από το υπό διερεύνηση θέμα.

Διδακτορικά ΕΑΠ: Υποβολή υποψηφιότητας

Ο ενδιαφερόμενος για να εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο ΕΑΠ θα πρέπει να επικοινωνήσει με μέλος ΔΕΠ του ιδρύματος του οποίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι συγγενή προς το γνωστικό πεδίο στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διατριβή του. Το μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να σταθμίσει τα προσόντα του υποψηφίου, κατά πόσο τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπίπτουν με τις ερευνητικές επιδιώξεις του μέλους ΔΕΠ, καθώς και το φόρτο της απασχόλησής του και ανάλογα να τον ενθαρρύνει να υποβάλει σχετική αίτηση προς την Κοσμητεία της Σχολής.

Επιλογή υποψηφίων

Η Κοσμητεία, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και με θετική εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που πρόκειται να αναλάβει την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής, κρίνει εάν πράγματι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ορίζει ως εισηγητή το μέλος ΔΕΠ που πρότεινε τον Υποψήφιο Διδάκτορα. Ο εισηγητής προτείνει την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ).

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίων ελληνικών Aνωτάτων Ιδρυμάτων (πανεπιστημιακού τομέα ή τεχνολογικού τομέα) ή αναγνωρισμένων πτυχίων ξένων Aνωτάτων Ιδρυμάτων.
 • Να είναι κάτοχοι συγγενούς μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης
 • Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο από τη Σχολή, ο υποψήφιος, πριν αρχίσει να εκπονεί τη διατριβή, καλείται να παρακολουθήσει επιτυχώς μία ή περισσότερες μεταπτυχιακές ΘΕ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος εγγράφεται στις αντίστοιχες ΘΕ χωρίς κλήρωση, επιπλέον του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων.
 • Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν πολύ καλά και αποδεδειγμένα τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα. Εφόσον απαιτείται από το θέμα της διατριβής, η Σχολή μπορεί να ζητά και τη γνώση μιας ή περισσότερων ακόμη γλωσσών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που να αναφέρεται τόσο η ακαδημαϊκή πορεία όσο και η επαγγελματική εμπειρία του/της υποψηφίου/ας
 • Ερευνητική πρόταση (research proposal) στην οποία θα περιλαμβάνεται: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην προτεινόμενη γνωστική περιοχή, ο σκοπός και στόχος της έρευνας, καθώς και η πρωτοτυπία αυτής, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενδεικτική βιβλιογραφία. Η παραπάνω πρόταση να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 • Αντίγραφα πτυχίου ή διπλώματος ή αναγνωρισμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αλλοδαπής.
 • Αναγνώριση ισοτιμίας των αντίστοιχων τίτλων από τον επίσημο κρατικό φορέα αναγνώρισης (για πτυχιούχους ΑΕΙ της αλλοδαπής)
 • Αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή εναλλακτικά άλλης γλώσσας που θα υποδειχθεί από τον επιβλέποντα, με βάση το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Τυχόν άλλα στοιχεία που ενισχύουν την υποψηφιότητα για εκπόνηση ΔΔ

Στην αίτηση θα πρέπει επίσης να αναγράφεται, ο προτεινόμενος τίτλος της διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.

Στην περίπτωση που η διδακτορική εργασία χρήζει ερευνητικής υποδομής που δε διαθέτει το ΕΑΠ, στην απόφαση της Κοσμητείας θα πρέπει να αναφέρεται και ο φορέας (ΑΕΙ, Ερευνητικό Κέντρο, Δημόσια ή Ιδιωτική επιχείρηση) ο οποίος θα προσφέρει αυτές τις προϋποθέσεις. Η Κοσμητεία έχει την ευθύνη να ελέγξει εάν πράγματι ο Διδακτορικός Σπουδαστής (ΔΣ) τυπικά και ουσιαστικά μπορεί να κάνει χρήση αυτής της υποδομής.

Χρονοδιάγραμμα και Προαπαιτούμενα

Η ΣΕ με τη συνεργασία του ΔΣ εισηγείται στην Κοσμητεία, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εγγραφή του σπουδαστή, την ερευνητική περιοχή της διατριβής και εφόσον κρίνει σκόπιμο ορίζει μια ή περισσότερες ΘΕ που πρέπει να παρακολουθήσει ο ΔΣ. Επίσης μπορεί να εισηγηθεί την παρακολούθηση μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας ως προαπαιτούμενο έναρξης της διδακτορικής εργασίας και στην περίπτωση που είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

Στην περίπτωση που ο ΔΣ πρέπει να παρακολουθήσει μεταπτυχιακή ΘΕ έχει όλες τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύμτος, αλλά μπορεί παράλληλα να δραστηριοποιείται ερευνητικά, κάνοντας χρήση της προσφερόμενης ερευνητικής υποδομής. Ο χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αρχίζει μετά την επιτυχή παρακολούθηση της ΘΕ.

Η συνολική διάρκεια από την εγγραφή του ΔΣ μέχρι και την εκπόνηση και συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τέσσερα (τρία στην περίπτωση που ο ΔΣ δεν απαιτείται να παρακολουθήσει ΘΕ) πλήρη ακαδημαϊκά έτη. Η καθεαυτή ερευνητική εργασία για την εκπόνηση της Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη. Οι υποψήφιοι διδάκτορες απολαμβάνουν δικαιώματα των μεταπτυχιακών για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 8 ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή τους στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος ο σπουδαστής χάνει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα.

Ο Διδακτορικός Σπουδαστής (ΔΣ) δικαιούται να ζητήσει, για σοβαρούς λόγους, αναστολή σπουδών κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Η αναστολή μπορεί να δοθεί για ένα (1) ή το πολύ δύο (2) έτη. Και στις δύο περιπτώσεις, η συνολική χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 έτη από την εγγραφή των ΔΣ στο μητρώο των ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν περιόδου αναστολής. Η αναστολή σπουδών εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής στην οποία ανήκει ο ΔΣ μετά από θετική εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής.

Ο χρόνος εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής χωρίζεται σε τρεις περιόδους και ο ΔΣ έχει την υποχρέωση να καταβάλει την αντίστοιχη συμμετοχή στις δαπάνες διδακτορικών σπουδών στην αρχή κάθε περιόδου. Η συμμετοχή αυτή αντιστοιχεί στη συμμετοχή στις δαπάνες μιας ΘΕ. για κάθε περίοδο. Η ΔΕ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας έχει τη δυνατότητα απονομής υποτροφιών (απαλλαγής από την οικονομική συμμετοχή) μέχρι και του 100% των ΔΣ

Ειδικότερα:

 • Περίοδος πρώτη: Μέσα σε 10 μήνες από την έναρξη της Διδακτορικής Διατριβής ο ΔΣ υποβάλλει στη ΣΕ πρόταση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω: α) ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από την οποία να αναδεικνύεται η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή, β) την ειδικότερη επιστημονική περιοχή στην οποία στοχεύει η διατριβή και το θέμα της, γ) τις μεθόδους ανάλυσης, έρευνας που κρίνονται δόκιμες και επαρκείς και δ) χρονοδιάγραμμα εργασίας.
  Η ΣΕ σε προφορική εξέταση ελέγχει την επιστημονική προετοιμασία του ΔΣ και εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη συνέχιση της Διδακτορικής Διατριβής ή τη διακοπή των σπουδών.
 • Περίοδος δεύτερη: Την επόμενη περίοδο, που έχει διάρκεια ανάλογη του αντικειμένου της διατριβής, ο ΔΣ εκπονεί έρευνα και έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, την υλικοτεχνική υποδομή του ΕΑΠ ή/και άλλων ΑΕΙ ή/και Ερευνητικών Κέντρων ή και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών που συνεργάζονται με το ΕΑΠ. Η ΣΕ κάθε ΔΣ, με πρωτοβουλία και ευθύνη του επιβλέποντα, συνεδριάζει τακτικά με συμμετοχή του ΔΣ. Ο ΔΣ υποβάλλει σχετικό υπόμνημα, τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο, με σκοπό την ενημέρωση της ΣΕ και τον έλεγχο και συντονισμό της ερευνητικής εργασίας. Στηριζόμενη στις παραπάνω συνεδριάσεις, η ΣΕ υποβάλλει σχετική έκθεση προόδου στην Κοσμητεία της Σχολής στο τέλος κάθε έτους.
 • Περίοδος τρίτη: Όταν η ΣΕ κρίνει ότι ολοκληρώθηκε η διδακτορική εργασία αρχίζει η συγγραφική περίοδος για τον ΔΣ υπό την καθοδήγηση των συμβούλων του. Η υποστήριξη της διατριβής γίνεται δημόσια ενώπιον επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής που απαρτίζεται από την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, άλλα μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές που ορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μετά την έγκριση της διατριβής και αφού γίνουν όλες οι απαιτούμενες διορθώσεις (εφόσον υπάρχουν) ο υποψήφιος καταθέτει (3) αντίγραφα της οριστικής μορφής της διατριβής στην Κοσμητεία της Σχολής και ένα (1) αντίγραφο στο Τμήμα Εκπαίδευσης, προκειμένου να αποσταλεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
  Όλα τα αντίγραφα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 • Επίσης, οι υποψήφιοι οφείλουν – κατόπιν της επιτυχούς παρουσίασης/εξέτασης της διατριβής τους -μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, κτλ.- να την αναρτήσουν στο αποθετήριο του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr).

Αναλυτικά για κάθε σχολή του ΕΑΠ δείτε παρακάτω:

Πηγή: eap.gr