DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Το ΕΑΠ διαφήμιζε τα προγράμματα «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» από τα πρώτα έτη λειτουργίας τους, ως προγράμματα το πτυχίο των οποίων είναι ισότιμο των απονεμόμενων πτυχίων από τα ΑΕΙ, εξ απόψεως επαγγελματικής κατοχύρωσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Εξήντα δυο (62) απόφοιτοι και ενεργοί σπουδαστές της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και συγκεκριμένα των προγραμμάτων (α) Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) και (β) Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ), απέστειλαν πολυσέλιδη εξώδικη όχληση-διαμαρτυρία στην Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ προειδοποιώντας με αγωγές δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τα δίδακτρα που πλήρωσαν και για αποζημίωση ηθικής βλάβης επειδή ισχυρίζονται ότι, αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην αγορά εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα διαμαρτύρονται προς την Διοικούσα Επιτροπή για επίδειξη χρόνιας αδράνειας-από το 2009 που εξεδόθη το προεδρικό διάταγμα απονομής των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, χωρίς εν τούτοις 14 χρόνια μετά τούτα να έχουν ενεργοποιηθεί στην πράξη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εργαστούν απρόσκοπτα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ισχυρίζονται ότι, η ΔΕ του ΕΑΠ δεν έχει προβεί στην λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων και στην υιοθέτηση επαρκών οργανωτικών μέτρων αναφορικά με την σύνθεση των δύο Προγραμμάτων, και τη διδασκαλία τους, ούτε έχει προβεί στις δέουσες επαφές, εγγράφως και προφορικώς, προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, εις τρόπον ώστε να διασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση των εν λόγω αποφοίτων με άλλους αποφοίτους του ΕΑΠ (όπως των Π.Μ.Σ. της Πληροφορικής, Ισπανικής Γλώσσας κ.ο.κ) στην αγορά εργασίας και δη στην ισότιμη διεκδίκηση δημοσίων θέσεων περιλαμβανομένων των μονάδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Προειδοποιούν ότι, θα αποταθούν στην δικαιοσύνη με αγωγές δεκάδων χιλιάδων ευρώ αφού κατηγορούν το ΕΑΠ ότι διαφήμιζε τα προγράμματα «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» από τα πρώτα έτη λειτουργίας τους, ως προγράμματα το πτυχίο των οποίων είναι ισότιμο των απονεμόμενων πτυχίων από τα ΑΕΙ, εξ απόψεως επαγγελματικής κατοχύρωσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι και σπουδαστές ωστόσο είδαν στην πράξη ότι αυτή η διαβεβαίωση του ΕΑΠ που φιλοξενείτο στην ιστοσελίδα του και προσείλκυσε για χρόνια σπουδαστές στα δύο προγράμματα διαψεύστηκε στην πράξη αφού οι απόφοιτοι των δύο Προγραμμάτων αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην συμμετοχή τους σε Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ καθώς και στην απασχόλησή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα δεν έχουν κωδικό κλάδο εκπαίδευσης και έτσι δεν μπορούν να διοριστούν στις μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ούτε σε ιδιωτικές μονάδες εκπαίδευσης όπως τα Ι.Ε.Κ., δεν έχουν ενταχθεί στο προσοντολόγιο και έτσι δεν μπορούν να μετάσχουν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για πρόσληψη σε όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα. Παραπονούνται από την άλλη για την πλήρη επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων άλλων Προγραμμάτων του ΕΑΠ και για την άνιση μεταχείρισή τους αφού δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας, ενώ οι βεβαιώσεις συνάφειας που τους χορηγεί το ΕΑΠ για να συμμετάσχουν στις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ δεν αναγνωρίζονται ούτε γίνονται αποδεκτές από την εν λόγω Ανεξάρτητη Αρχή.

Ζητούν συνάντηση και ακρόαση από την Διοικούσα Επιτροπή για να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Αναμένεται με ενδιαφέρον η απάντηση του ΕΑΠ στην εξώδικη αυτή όχληση και οι επόμενες ενέργειες των σπουδαστών και αποφοίτων των 2 Προγραμμάτων που βλέπουν πως το πτυχίο τους και τα χρόνια που σπούδασαν δεν τους προσδίδουν κανένα επαγγελματικό εφόδιο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με αποτέλεσμα η προσφυγή στην δικαιοσύνη να φαίνεται μονόδρομος.

Απο το 2017 το ΕΑΠ αναζητά λύση στο πρόβλημα

Πάντως, τουλάχιστον από το 2017 αν όχι και νωρίτερα το ΕΑΠ με επιστολή του προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα, αλλά όπως φαίνεται δεν εισακούστηκε. 

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του ΕΑΠ στην 333η/27-04-2017 Συνεδρίασή της συζήτησε ενδελεχώς και σε βάθος το θέμα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων του Ιδρύματος. Διαπίστωσε για μια ακόμη φορά, την τεράστια σημασία του θέματος αυτού ως προς την προοπτική επαγγελματικής απασχόλησης των πτυχιούχων του. Η Δ.Ε. αποφάσισε ομόφωνα για τις ακόλουθες άμεσες ενέργειες: 

1. Ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να αποστείλει εγκύκλιο προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιτροπής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), αλλά και προς όλους τους συναρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργεία κ.ά.), με την οποία να ενημερώνει ότι οι Πτυχιούχοι των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος εντάσσονται αυτονόητως στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού. Ως εκ τούτου αίρεται η διάκριση – αδικία της μη δυνατότητας συμμετοχής των πτυχιούχων του Ιδρύματος σε προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Απέστειλε προς το ΥΠΑΙΘ επικαιροποιημένες εισηγήσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα – επαγγελματικές προοπτικές των Πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος και το κάλεσε για τις δικές του ενέργειες.

Ειδικότερα, η Δ.Ε. συζήτησε αναλυτικά το θέμα της επαγγελματικής προοπτικής των Πτυχιούχων των Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ) και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ) και αποφάσισε να προτείνει στο ΥΠΑΙΘ τη δημιουργία νέου κλάδου ΠΕ Πολιτισμού αποδίδοντας και κωδικό. Σε αυτήν την ειδικότητα – κλάδο εντάσσονται οι πτυχιούχοι των δύο ΠΣ ως εξής: 

α) ΠΕ Ελληνικού Πολιτισμού ΧΧ.1, όπου εντάσσονται οι Πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ), 

β) ΠΕ Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ΧΧ.2, όπου εντάσσονται οι Πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ) 

Πηγή: alfavita.gr