DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Δωρεάν σεμινάρια για φοιτητές

Δωρεάν σεμινάρια: Η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς μορφή φέρνοντας στην επιφάνεια νέα εκπαιδευτικά “όπλα” ολοένα και αποτελεσματικότερα για την εκπαίδευση των ανθρώπων και κυρίως των ενηλίκων. Ένα από τα πιο διαδεδομένα και σύγχρονα όπλα της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι τα γνωστά σε όλους μας σεμινάρια. Η φύση των σεμιναρίων είναι να εφοδιάζουν τον εκπαιδευόμενο σε σύντομο χρονικό διάστημα με αρκετές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ίδιος, αλλά και οι υπηρεσίες που παρέχει προς τους υπολοίπους. Πολλές φορές, θα τύχει να δείτε δίπλα από τη λέξη “σεμινάριο” άλλες συνοδευτικές λέξεις, όπως βιωματικό, πρακτικό, θεωρητικό, κλπ. Αυτές οι λέξεις συνήθως χαρακτηρίζουν το είδος της διδασκαλίας που ακολουθεί το εκάστοτε σεμινάριο (πχ. προσέγγιση μέσα από τη διαδικασία 4 σταδίων, προσέγγιση μέσα από τη διαδικασία της κυκλικής εκπαίδευσης, διαδραστική προσέγγιση και άλλες μορφές εκπαιδευτικών προτύπων όπως ορίζονται άλλοτε από πανεπιστήμια διεθνώς αναγνωρισμένα και άλλοτε από Ευρωπαϊκούς ή Παγκόσμιους Οργανισμούς που αφομοιώνουν κάποιου είδους εκπαιδευτική τεχνική για τα σεμινάριά τους).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Δωρεάν σεμινάρια

Σήμερα, η εκπαιδευτική ηγεσία είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Η συνθήκη αυτή καθιστά εκ των ων ουκ άνευ την εκπαιδευτική ηγεσία βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου και κάποιων βασικών αρχών. Στο πλαίσιο και στις αρχές αυτές εστιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Έναρξη Μαθήματος: 16 Οκτωβρίου 2023
Ώρες επιμόρφωσης: 70 (2.3 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή στην μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών και εφαρμογών Unity. Το μάθημα ξεκινά με την επεξήγηση βασικών εννοιών των τρισδιάστατων γραφικών, την παρουσίαση της διαδικασίας απόδοσης τρισδιάστατων γραφικών σε πραγματικό χρόνο, και την παρουσίαση της διαδικασίας εγκατάστασης της Unity.
Έναρξη Μαθήματος: 16 Οκτωβρίου 2023
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Στο μάθημα παρουσιάζονται βασικές κατευθύνσεις σκέψης και ορισμοί για τη μουσική αγωγή για παιδιά στις μικρές ηλικίες, ενώ αντιμετωπίζονται κριτικά κάποιες απόψεις που θεωρούνται αυτονόητα σωστές και τελικά εγκλωβίζουν παιδαγωγούς και μαθητές. Τονίζεται η σημασία της μουσικής στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και η βαρύτητα που έχει η μουσική στις μικρές ηλικίες για τη μετέπειτα εξέλιξη των παιδιών.
Έναρξη Μαθήματος: 16 Οκτωβρίου 2023
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Το μάθημα ουσιαστικά σας μαθαίνει πώς λειτουργούν οι δομές και εντολές της Python και σας καθοδηγεί στο πώς να λύνετε απλά υπολογιστικά προβλήματα με τη χρήση της. Ξεκινά από τους βασικούς τύπους δεδομένων, την είσοδο πληροφορίας από το πληκτρολόγιο και την εμφάνιση αποτελεσμάτων στην οθόνη, περνά στις δομές επανάληψης και ελέγχου, τη Λίστα και το Λεξικό που είναι οι σημαντικές δομές δεδομένων που έχει η Python, το γράψιμο και την οργάνωση των συναρτήσεων και κλείνει με τη διαχείριση αρχείων, την αποθήκευση σε αυτά των δεδομένων του προγράμματός σας και τον έλεγχο από εσάς των απρόσμενων σφαλμάτων που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος Python.
Έναρξη Μαθήματος: 16 Οκτωβρίου 2023
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Το μάθημα αναφέρεται στη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και εφαρμογής κάθε επιχείρησης, αλλά και κάθε προγράμματος δράσης και ανάπτυξης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως συντάσσεται και χρησιμοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην ελληνική πραγματικότητα, με βάση την πολυετή εμπειρία του διδάσκοντα στη δημιουργία και υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στην Ελλάδα.
Έναρξη Μαθήματος: 16 Οκτωβρίου 2023
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Η Ηθική αποτελεί εκείνο τον κλάδο της φιλοσοφίας που επιχειρεί να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με την πρακτική διάσταση του ανθρώπινου βίου και τα καθημερινά διλήμματα που ανακύπτουν σε αυτόν, αποτελώντας μέρος της πρακτικής φιλοσοφίας.
Έναρξη Μαθήματος: 16 Οκτωβρίου 2023
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις κυριότερες έννοιες, θεωρητικές προσεγγίσεις και μελέτες στο χώρο της σχεδιαστικής ανάπτυξης των παιδιών.
Έναρξη Μαθήματος: 16 Οκτωβρίου 2023
Ώρες επιμόρφωσης: 50 (1.7 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Η συγγραφή και η προφορική παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας μετά την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτούν την ακαδημαϊκά ενδεδειγμένη οργάνωση και τεχνική.
Έναρξη Μαθήματος: 16 Οκτωβρίου 2023
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

  • Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα στην Ειδική Αγωγή-Εκπαίδευση, που προσφέρει βασικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία και την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία.
Έναρξη Μαθήματος: Αναμένεται
Ώρες επιμόρφωσης: 70 (5.8 ECVET)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Έναρξη Μαθήματος: Αναμένεται
Ώρες επιμόρφωσης: 90 (7.5 ECVET)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Δωρεάν σεμινάρια

Το σεμινάριο αποτελεί μια περιεκτική εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία, η οποία αφορά τη συστηματική μελέτη των παθολογικών ψυχολογικών βιωμάτων (γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών).
Έναρξη Μαθήματος: 16 Οκτωβρίου 2023
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2.4 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη στατιστική μέθοδο της μέτα-ανάλυσης και της μέτα-ανάλυσης δικτύου. Θα παρουσιαστεί η μέθοδος της συστηματικής ανασκόπησης και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο κομμάτι της στατιστικής σύνθεσης στοιχείων με τη μέθοδο της μέτα-ανάλυσης.
Έναρξη Μαθήματος: 16 Οκτωβρίου 2023
Ώρες επιμόρφωσης: 150 (6 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές που διέπουν τη στατιστική. Δίνεται έμφαση τόσο στην περιγραφική όσο και στην επαγωγική στατιστική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι μεταβλητών που ενδέχεται να συναντήσουμε και οι αντίστοιχοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να τους περιγράψουμε. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών και στις βασικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης.
Έναρξη Μαθήματος: 16 Οκτωβρίου 2023
Ώρες επιμόρφωσης: 72 (2.88 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Το μάθημα αναπτύσσει ένα από τα πιο ουσιώδη κεφάλαια στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία που αφορά τους μαθητές με ιδιαιτερότητες στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα, θα αναφερθούν τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο των (ειδικών) μαθησιακών δυσκολιών [(Ε)ΜΔ].
Έναρξη Μαθήματος: Αναμένεται
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2.4 ECVET)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως είναι η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (Δ.Δ.) και η Ανταπόκριση στην Παρέμβαση (ΑσΠ), οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους εκπαιδευτικών και συναισθηματικών αναγκών των μαθητών μέσα στην τυπική τάξη.
Έναρξη Μαθήματος: Αναμένεται
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2.4 ECVET)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Το μάθημα αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος «Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» και αποσκοπεί στην εμβάθυνση για την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.) και της Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση (ΑσΠ) σε περιπτώσεις μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) μέσα στην τυπική τάξη.
Έναρξη Μαθήματος: Αναμένεται
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2.4 ECVET)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν

Το μάθημα δεν αποσκοπεί στη διδασκαλία του προγραμματισμού Η/Υ αλλά στις διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία του προγραμματισμού, ειδικά σε αρχαρίους.
Έναρξη Μαθήματος: Αναμένεται
Ώρες επιμόρφωσης: 60 (2.4 ECTS)
Κόστος παρακολούθησης: Δωρεάν