DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

ΕΑΠ διπλωματικές

Διπλωματικές εργασίες ΕΑΠ: Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας έχει σκοπό τη σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Οι γενικές κατηγορίες των θεμάτων καθορίζονται από τον/τη Διευθυντή/ύντρια του ΠΜΣ έπειτα από συνεννόηση με τους/τις Συντονιστές/ίστριες των Θ.Ε. και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Ε.Α.Π. μέχρι τις 28.02. Ο/Η Διευθυντής/ύντρια του ΜΠΣ οφείλει να αναρτήσει στον ιστότοπο της ΘΕ βασικές οδηγίες για ζητήματα που αφορούν στην επιστημονική μεθοδολογία εκπόνησης των ΜΔΕ.

Η εργασία – θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική – μπορεί να παρουσιάζεται σε μορφή γραπτού κειμένου, με τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων-αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία ως Παραρτήματα. Κάθε Μ.Δ.Ε. θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην Ελληνική και σε μια από τις κύριες γλώσσες της Ε.Ε. Το κάθε πρόγραμμα μπορεί να εκδίδει οδηγία για τον ενδεικνυόμενο αριθμό λέξεων της ΜΔΕ. Το γραπτό κείμενο πρέπει να είναι σύμφωνο με το διαμορφωθέν από το Πανεπιστήμιο πρότυπο συγγραφής των Μ.Δ.Ε.. Σε ορισμένα ΠΜΣ η εργασία μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση.

Στο τέλος της εργασίας πρέπει να αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο: «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/ δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης.»

Οι φοιτητές/ήτριες υποβάλλουν πρόταση του θέματος που τους/τις ενδιαφέρει (τίτλο, σκοπό και προσδοκώμενα αποτελέσματα) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (έναρξη 1 Ιουνίου και λήξη 15 Ιουλίου). Δεν προβλέπεται η εκπόνηση ομαδικών διπλωματικών εργασιών εκτός αν υφίσταται σχετική απόφαση Σχολής επικυρωμένη από τη Σύγκλητο. Σε μία τέτοια περίπτωση προδιαγράφονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας.

Ο/Η Διευθυντής/ύντρια του ΠΣ (ή στην περίπτωση σχετικής εξουσιοδότησης από τον/την Διευθυντή/ύντρια ο/η Συντονιστής/ίστρια της ΘΕ) συνθέτει ομάδες συγγενών θεμάτων, στη βάση των οποίων οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ήτριες υποβάλλουν σχετική πρόταση για εκπόνηση. Ακολούθως ο/η ΔΠΣ (και κατ’ αντιστοιχία ως ανωτέρω) ορίζει το επιβλέπων μέλος ΣΕΠ (Α’ επιβλέπων/ουσα) και το δεύτερο μέλος της Επιτροπής Κρίσης για καθεμία υποβληθείσα πρόταση ΜΔΕ, εφόσον πληροί τις βασικές ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Στη συνέχεια ο/η Α’ Επιβλέπων/ουσα ΣΕΠ, σε συνεργασία με τους/τις υποψηφίους/ήφιες για εκπόνηση φοιτητές/ήτριες, οριστικοποιεί το θέμα και το βασικό περιεχόμενο της ΜΔΕ στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης εντός του πρώτου μήνα εκπόνησης και δίνει την τελική έγκριση.

Τροποποίηση θέματος είναι δυνατή εντός του πρώτου μήνα εκπόνησης. Σε μία τέτοια περίπτωση υποβάλλεται προς έγκριση στον/στην Διευθυντή/ύντρια του Προγράμματος Σπουδών σχετικό αίτημα, με την απαραίτητη τεκμηρίωση, από τον/την Α΄ Επιβλέποντα/ουσα με κοινοποίηση στο δεύτερο μέλος της Επιτροπής Κρίσης. Στην περίπτωση έγκρισης από τον/την Δ.Π.Σ., ενημερώνεται σχετικά από το αρμόδιο διοικητικό τμήμα.

Η τυπική έναρξη εκπόνησης της ΜΔΕ είναι η 1η Οκτωβρίου εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια έχει προβεί στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του/της προς το ΕΑΠ σε ό,τι αφορά στη ΜΔΕ σύμφωνα με τα σχετικά προβλεπόμενα.

Τέλος, οι υποψήφιοι/ες αρχίζουν την εκπόνηση της ΜΔΕ, ενώ υποβάλλουν (βλ. άρθρο 16) την τελική δήλωση τίτλου ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας έως και ένα μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΜΔΕ, αν ο τίτλος διαφοροποιείται.

Η διάρκεια εκπόνησης της ΜΔΕ είναι ένα ακαδημαϊκό έτος.

Οι παρουσιάσεις των Μ.Δ.Ε. πραγματοποιούνται στις εξής εξεταστικές περιόδους:

  • Μαΐου
  • Σεπτεμβρίου.

Με εισήγηση του/της Διευθυντή/ύντριας του Π.Μ.Σ. και σχετική έγκριση της Κοσμητείας της Σχολής δύνανται οι παρουσιάσεις να πραγματοποιούνται αποκλειστικά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Εξεταστική Μαΐου:

Ο/Η φοιτητής/ήτρια υποβάλει την εργασία του/της στην επιτροπή κρίσης μέχρι την 28η Φεβρουαρίου. Μετά και τις απαραίτητες διορθώσεις/βελτιώσεις, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής, καταθέτει το τελικό κείμενο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα μέχρι την 20η Μαρτίου και η εξέταση-παρουσίαση της ΜΔΕ γίνεται την περίοδο Μαΐου.

Εξεταστική Σεπτεμβρίου:

Ο/Η φοιτητής/ήτρια υποβάλει την εργασία στην επιτροπή κρίσης μέχρι την 31η Μαΐου. Μετά και τις απαραίτητες διορθώσεις/βελτιώσεις, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής, καταθέτει το τελικό κείμενο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα μέχρι την 30η Ιουνίου και εφόσον λάβει θετική κρίση, η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου.

Για να μπορέσει μια Μ.Δ.Ε. να υποστηριχθεί προφορικά στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο, πρέπει να έχει λάβει θετική κρίση από την Επιτροπή Κρίσης και απαραίτητα να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι Θ.Ε./Ε.Θ.Ε./Ε.Π.Α. που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο μελών της Επιτροπής Κρίσης, θα συμμετέχει στη διαδικασία και τρίτος/η αξιολογητής/ήτρια, ο/η οποίος/α θα είναι ο/η Διευθυντής/ύντρια ή άλλο μέλος που ορίζει ο/η ίδιος/α.

Σε περίπτωση θετικής κρίσης της Μ.Δ.Ε., από την επιτροπή κρίσης, αλλά μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των Θ.Ε./Ε.Θ.Ε./Ε.Π.Α., οι φοιτητές/ήτριες δεν μπορούν να υποστηρίξουν προφορικά τη διπλωματική τους εργασία, και η σχετική υποστήριξη μετατίθεται την επόμενη εξεταστική περίοδο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε αυτή την περίπτωση η υποστήριξη της ΜΔΕ δεν συνεπάγεται επιπλέον οικονομική συμμετοχή.

Σε περίπτωση θετικής κρίσης της Μ.Δ.Ε., αλλά αποτυχίας στην παρουσίαση της ΜΔΕ, ο/η φοιτητής/ήτρια επαναλαμβάνει τη διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. με πλήρεις οικονομικές υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπόνησης της ΜΔΕ κατά την α’ εξεταστική περίοδο (Μαΐου), λαμβάνοντας παράταση, ο/η φοιτητής/ήτρια έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει τη διαδικασία με τον/την ίδιο/α επιβλέποντα/ουσα – βελτιώνοντας την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης – ώστε να εξεταστεί στη β’ εξεταστική περίοδο (Σεπτεμβρίου) χωρίς να καταβάλει οικονομική συμμετοχή.
Η ως άνω διαδικασία δύναται να επαναληφθεί για ακόμα δύο φορές. Εάν και κατά την τρίτη εγγραφή του/της δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκπόνησης και παρουσίασης, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην περίπτωση της εκπόνησης καταβάλλεται η οικονομική συμμετοχή, ενώ στην περίπτωση της παράτασης δεν καταβάλλεται επιπλέον οικονομική συμμετοχή.

Εάν ο/η φοιτητής/ήτρια διακόψει τις σπουδές του/της (άρθρο 5 παρ. 18 του ν. 2552/1997) μη έχοντας ολοκληρώσει τη διπλωματική, τότε στην επόμενη εγγραφή δηλώνει εκ νέου με πλήρεις οικονομικές υποχρεώσεις τη ΜΔΕ.

ΕΑΠ διπλωματικές

Το Φοιτητικό φροντιστήριο της DeskNET παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με βάση τις αναφερόμενες προδιαγραφές του Οδηγού Σπουδών και το επιλεγμένο βιβλιογραφικό στυλ.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, μπορούν να σας υποστηρίξουν στην εκπόνηση είτε θεωρητικής είτε ερευνητικής εργασίας.

Συμπληρώστε τη δωρεάν φόρμα κοστολόγησης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και άμεσα κάποιος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες.