DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Τι είναι οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) είναι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.), ανήκουν στην Τρίτη βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Είναι οι κύριοι φορείς εκπαίδευσης των στελεχών εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα και διακρίνονται σε Σχολές Πλοιάρχων και Σχολές Μηχανικών.

Οι Α.Ε.Ν. επιτελούν τον κοινωνικό ρόλο της παροχής Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε νέους μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση των στελεχών του εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα, διεξάγεται σε έντεκα Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών, ως ακολούθως:

Η Ακαδημία πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ανήκει στην Ανώτατη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπαιδεύονται μελλοντικοί Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού, από την οποία εφοδιάζονται με όλα τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις Ναυτικής Τέχνης & Ικανότητας, ώστε να επανδρώσουν τον ελληνικό στόλο του Εμπορικού Ναυτικού.

Προϋποθέσεις εισαγωγής στις Α.Ε.Ν.

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

 • Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας
 • Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες από 01-01-1996 και μεταγενέστερα)
 • Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα
 • Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στην Ακαδημία αυτή διαρκεί 4 χρόνια και βασίζεται σε δύο άξονες:

– Στην θεωρητική εκπαίδευση και
– Στην πρακτική εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση αποτελείται από φοίτηση τριών (3ων) ετών στην Ακαδημία, παρέχοντας στους σπουδαστές όλη τη θεωρητική γνώση που χρειάζεται, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ναυτικού επαγγέλματος.

Η πρακτική εκπαίδευση αποτελείται από δύο (2) θαλάσσια ταξίδια διάρκειας έξι (6) μηνών το κάθε ένα και η εκτέλεση τους καθίσταται υποχρεωτική.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική – πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτήσαντες των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μετά το Πτυχίο της Σχολής και το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν.

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση στις Α.Ε.Ν. συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2014-2020) μέσω των Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” & “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, και στην παρούσα φάση έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι δράσεις “Υποστήριξη συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ν. σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία” και “Πρακτική άσκηση σπουδαστών Α.Ε.Ν. επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α’ θαλασσίου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους”, αντίστοιχα.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε:

• Μαθηματικά
• Φυσική
• Μετεωρολογία
• Πληροφορική
• Αγγλικά

Καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως:

• Ναυτιλία
• Ευστάθεια Φορτώσεις
• Διεθνείς Κανονισμοί
• Επικοινωνίες
• Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου
• Ναυτικό Δίκαιο κ.λπ.

Προοπτικές

Οι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου/Μηχανικού Γ’ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού μπορούν να πάρουν το δίπλωμα του Υποπλοιάρχου/Β’ Μηχανικού

 • Να έχει θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ Τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Αξιωματικού καταστρώματος από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία πάνω από 2.500 κοχ (1.000 κοχ)
 • Για τους κατόχους διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης, προερχόμενους από Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ή Β΄τάξης Ε.Ν., η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία μειώνεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία πάνω από 2.500 κ.ο.χ.
 • Η φοίτηση στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) προσμετράται σαν θαλάσσια υπηρεσία για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και δέκα (10) ημερών.

Και έπειτα σαν Υποπλοίαρχοι/Β’ Μηχανικοί έχουν το δικαίωμα να πάρουν το δίπλωμα του Πλοιάρχου Α’ Τάξεως (Καπετάνιου)/Α’ Μηχανικού

 • Να έχει θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β΄ Τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ και Β΄ από την οποία η μισή τουλάχιστον (12 μήνες) σε πλοία ολικής χωρητικότητας πάνω από 3000 οχ. (1600 κ.ο.χ.) (ΦΕΚ 211/2018)
 • Να έχει με επιτυχία αποφοιτήσει από το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ).
 • Η φοίτηση στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) προσμετράται σαν θαλάσσια υπηρεσία για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Εκτός όμως από το δρόμο της θάλασσας μια σειρά από επαγγέλματα σχετικά με αυτή ανοίγουν και στη στεριά. Οι απόφοιτοι των σχολών μπορούν να γίνουν Αξιωματικοί στο Λιμενικό Σώμα μπαίνοντας έπειτα από εξετάσεις και διαγωνισμό στις σχολές Αξιωματικών του Λ.Σ. και να αποφοιτήσουν από εκεί με το βαθμό του Σημαιοφόρου.

Παρόλα αυτά όμως τα επαγγέλματα και οι τομείς που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος απόφοιτος ποικίλλουν ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του. Κάποια από τα επαγγέλματα αυτά είναι οι ναυτιλιακές εταιρίες, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις και άλλα.

Στο Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET μπορούμε να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, ώστε να σας υποστηρίξουμε σε ότι χρειάζεστε.

Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας