DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Προέλευση ονόματος

Το όνομα του προγράμματος προέρχεται από τον Ολλανδό φιλόσοφο Έρασμο, που είναι γνωστός ως αντίπαλος του δογματισμού, ο οποίος έζησε και εργάστηκε σε πολλά μέρη στην Ευρώπη για να διευρύνει τις γνώσεις του και να αποκτήσει νέες γνώσεις, και άφησε την περιουσία του στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία. Ταυτόχρονα, το όνομα Erasmus υπονοεί το Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την κινητικότητα των φοιτητών.

Τί είναι το Erasmus+

Eίναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.
Ο προϋπολογισμός του εκτιμάται σε 26,2 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο της χρηματοδότησης που χορηγήθηκε στο προηγούμενο πρόγραμμα (2014-2020).

Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο.

Στηρίζει προτεραιότητες και δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα:

  • στηρίζει επίσης τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
  • υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027
  • αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό

Δυνατότητες που παρέχει

Το πρόγραμμα Erasmus, που χρηματοδοτεί η ΕΕ επί 35 χρόνια, έχει δώσει τη δυνατότητα σε πάνω από τρία εκατομμύρια Ευρωπαίους φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμό μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας.

Παρέχει τέτοιου είδους δυνατότητες σε όλους —φοιτητές, προσωπικό, ασκούμενους, διδακτικό προσωπικό, εθελοντές και άλλους. Μάλιστα, δεν καλύπτει μόνο την Ευρώπη ή τους Ευρωπαίους, αλλά άτομα απ΄ όλο τον κόσμο μπορούν να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα:

Erasmus+

Φοιτητές

Οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν κεντρικό στοιχείο του προγράμματος και έχει αποδειχθεί ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στις μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης. Ταυτόχρονα, δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να εμβαπτιστούν σε μια νέα κουλτούρα.

Προσωπικό (διδασκαλία)

Το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες διδασκαλίας για ένα χρονικό διάστημα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Οι δυνατότητες αυτές παρέχονται σε εργαζομένους τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και εκτός του τομέα αυτού, οι οποίοι καλούνται να μεταδώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Προσωπικό (κατάρτιση)

Παρέχει δυνατότητες κατάρτισης σε εργαζομένους στον τομέα της εκπαίδευσης, είτε πρόκειται για διδακτικό προσωπικό είτε όχι. Οι περίοδοι κατάρτισης στο εξωτερικό μπορεί να περιλαμβάνουν παρακολούθηση εν ώρα εργασίας, περιόδους παρατήρησης ή εξειδικευμένη κατάρτιση στο εξωτερικό.

Μαθητές

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να καταστήσει τη μαθησιακή κινητικότητα ρεαλιστική δυνατότητα για κάθε μαθητή στη σχολική εκπαίδευση. Η διαπολιτισμική κατανόηση και οι γλωσσικές δεξιότητες που θα αποκτήσετε από την φοίτησή σας σε μία άλλη χώρα θα σας βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας μετά τις σπουδές. Το πρόγραμμα προωθεί την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών σε περιόδους κινητικότητας στο εξωτερικό.

Ασκούμενοι

Το Erasmus+ σας βοηθά να αποκτήσετε πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, στηρίζοντας περιόδους πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης μέσω του Erasmus+ απευθύνονται σε φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης και πρόσφατα αποφοιτήσαντες, καθώς και σε φοιτητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μαθητευόμενους και πρόσφατα αποφοιτήσαντες.

Ενήλικες εκπαιδευόμενοι

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή ενηλίκων κάθε ηλικίας και κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου στην εκπαίδευση ενηλίκων, ιδίως προωθώντας τη συμμετοχή οργανισμών που εργάζονται με μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους, τη συμμετοχή μικρών παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων, τη συμμετοχή νεοεισερχομένων στο πρόγραμμα και λιγότερο έμπειρων οργανισμών, καθώς και οργανισμών σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων.

Νέοι

Απευθύνεται σε όλους τους νέους, και όχι μόνο σε όσους είναι αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι σε κύκλους εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Με το Erasmus+ μπορείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία στην Ευρώπη και αλλού ή να συμμετάσχετε σε ανταλλαγή νέων στο εξωτερικό.

Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας

Στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, μέσω περιόδων κατάρτισης ή δικτύωσης στο εξωτερικό. Οι περίοδοι στο εξωτερικό μπορεί να περιλαμβάνουν κύκλους κατάρτισης, επισκέψεις μελέτης, παρακολούθηση εν ώρα εργασίας ή περιόδους παρατήρησης σε σχετικούς οργανισμούς, και άλλα πολλά.

Erasmus+

Τι χρειάζεται για να πάρετε μέρος

Το Erasmus+ ένα πολύ ευρύ πρόγραμμα που καλύπτει ποικιλία δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα συμμετοχής σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δύο παράγοντες:

  • εάν υποβάλλετε αίτηση για λογαριασμό σας ή εξ ονόματος κάποιου οργανισμού
  • σε ποια χώρα είστε εγκατεστημένος/η εσείς ή ο οργανισμός σας

Μέσω της σελίδας https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ μπορείτε να δείτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συμμετάσχετε.

Οδηγός προγράμματος

Ο οδηγός του προγράμματος είναι απαραίτητος για την κατανόηση του Erasmus+. Παρέχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς και στα φυσικά πρόσωπα έναν εμπεριστατωμένο κατάλογο με τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα.

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2022.

Οι οργανισμοί και τα ιδρύματα που επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης που αναφέρονται στον οδηγό.

Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

  • τις προτεραιότητες του προγράμματος
  • τις δράσεις που λαμβάνουν στήριξη
  • τη χρηματοδότηση που διατίθεται για τις διάφορες δράσεις
  • τους όρους συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περιηγηθείτε στην σελίδα του προγράμματος Erasmus+

Πηγή: erasmus-plus