DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet
ΕΑΠ

Εναρμονίζεται το καθεστώς λειτουργίας του Ε.Α.Π. με τον ν.4957/2022

Ε.Α.Π.: Με το πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή εισάγονται ρυθμίσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και στην αναβάθμιση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). 

Ειδικότερα:

1. Εναρμονίζεται το καθεστώς λειτουργίας του Ε.Α.Π. με τον ν.4957/2022 και μεταξύ άλλων:

α. Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας στο Ε.Α.Π., που εδρεύει στην Πάτρα, υπηρεσιακών μονάδων σε πόλεις της Επικράτειας, οι οποίες εξυπηρετούν ακαδημαϊκές και λειτουργικές ανάγκες.

β. Συμπληρώνεται η αποστολή και ο σκοπός του Ε.Α.Π. και με την παροχή σύντομων προγραμμάτων σπουδών, παιδαγωγικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης καθώς και με την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας.

γ. Προσδιορίζεται εκ νέου η διάρθρωση του Ε.Α.Π., καθώς και η συγκρότηση και η λειτουργία της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Προβλέπεται το θεσμικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Σχολών του Ε.Α.Π. (άρθρα 13 – 21 και 175)

2. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους φοιτητές του Ε.Α.Π. και μεταξύ άλλων:

α. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εγγραφής και αξιολόγησης των φοιτητών.

β. Παρέχεται δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές του Ε.Α.Π. οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να κατοχυρώνουν μαθήματα ή εργαστήρια του ιδρύματος προέλευσης, έως το ένα τέταρτο (1/4) των πιστωτικών μονάδων του Προγράμματος Σπουδών.

γ. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή διπλώματος του ΕΑΠ καθώς και οι όροι απονομής πιστοποιητικών παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.), επιμόρφωσης ή παρακολούθησης σύντομου προγράμματος σπουδών, Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
(άρθρα 22 – 28)

3. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα που αφορούν στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Ε.Α.Π. [Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) και Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Π.)], το οποίο διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και μεταξύ άλλων προβλέπεται η πρόσληψη, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων (άρθρο 51 του ν.4622/2019), μελών των κατηγοριών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). (άρθρα 29, 30 και 177)

4.α. Διευρύνονται οι πόροι του Ε.Α.Π. στους οποίους συμπεριλαμβάνονται εφεξής, εκτός από τη συμμετοχή των φοιτητών και ετήσια κρατική επιχορήγηση, επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αξιοποίηση ακίνητης και κινητής περιουσίας του Ε.Α.Π., δωρεές, κληρονομιές κ.λπ.

β. Στο Ε.Α.Π. λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) με διακριτή οικονομική οντότητα, χωρίς νομική προσωπικότητα, έχει την ικανότητα διαδίκου και αποδίδεται σε αυτόν διαφορετικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Για την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π. εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τα Α.Ε.Ι.

γ. Καθορίζεται ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ύψους της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών (σήμερα, προβλέπεται έως 25%), για να χρησιμοποιηθεί στην ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ε.Α.Π., την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών, την εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρμογή του ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας του Ε.Α.Π.
(άρθρα 31, 32 και 178 παρ.1)

5. Συστήνονται στο ΕΑΠ:

α. νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», με σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Ε.Α.Π.

Θέματα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη σύσταση, τη λειτουργία, τη δραστηριότητα, τις επιστημονικές επιτροπές, τα όργανα διοίκησης και το προσωπικό της Εταιρείας,

β. Πανεπιστημιακό Κέντρο Ανάπτυξης Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Κ.Α.Π.Α.) ως μονάδα του Ε.Α.Π., στο οποίο εντάσσονται υφιστάμενες δομές.

Προσδιορίζονται ο σκοπός του Κέντρου, οι δράσεις αξιολόγησης αυτού, τα όργανα διοίκησής του και οι αρμοδιότητες αυτών.

Προβλέπονται στους πόρους του Κέντρου μεταξύ άλλων: i) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Δημοσίου και ii) πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ε.Α.Π. για την ανάπτυξη του Κέντρου.

Με τον Εσωτερικό κανονισμό του Κ.Α.Π.Α. καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του και θέματα σχετικά με τη διάθεση των πόρων του, την απασχόληση και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων σε αυτό κ.λπ.
(άρθρα 33, 35, 178 παρ.2, 179)

6. Προβλέπεται η λειτουργία στο Ε.Α.Π.:

α. νομικής υπηρεσίας, αντί γραφείου νομικού συμβούλου που λειτουργεί σήμερα,

β. Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το οποίο αποτελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του Ε.Α.Π. και έχει διακριτά όργανα διοίκησης. (άρθρα 34, 36)

Το αργότερο μέχρι την 31η.8.2024 η παράταση της θητείας της διοίκησης του ΕΑΠ

Μέχρι τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ε.Α.Π. και το αργότερο μέχρι την 31η.8.2024 παρατείνεται η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής όπως έχει συγκροτηθεί με την υπό στοιχεία 94151/Ζ1/31.10.2022 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 897), η οποία ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), πλην της περ. κβ) της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου.

Τα παραπάνω προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, το οποίο κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Πρυτανικές εκλογές: Η διαδικασία εκλογής των μελών και συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης και του Πρύτανη του ΕΑΠ εκκινεί δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Για την εφαρμογή των διαδικασιών των εκλογών , καθήκοντα Συγκλήτου και Συμβουλίου Διοίκησης ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή  και καθήκοντα Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων ασκούν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Ε.Α.Π., αντίστοιχα.

Μέχρι τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΑΠ, το Καταστατικό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του, εγκρίνεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του.

Για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2024, άλλως έως τη θέση σε ισχύ του Οργανισμού του ΕΑΠ, η οργανωτική διάρθρωση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Ε.Α.Π. διατηρείται όπως έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του ΕΑΠ έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Πηγή: esos.gr