DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Φοιτητική άδεια

Φοιτητική άδεια χορηγείται στους υπαλλήλους που είναι σπουδαστές ή φοιτητές, είτε προπτυχιακοί είτε μεταπτυχιακοί.

Η χορήγηση της φοιτητικής άδειας διευκολύνει τους εργαζόμενους φοιτητές κατά την περίοδο των εξετάσεων, καθώς και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας, εφόσον αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας.

Η άδεια δίνεται ανεξάρτητα με το αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα και ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο υπηρεσίας στον εργοδότη.

Ο εργαζόμενος σπουδαστής ή φοιτητής, μπορεί να αποδείξει την ιδιότητά του με την υποβολή βεβαίωσης από τη σχολή στην οποία φοιτά.

Για τους ανήλικους εργαζόμενους που είναι συγχρόνως μαθητές ή σπουδαστές ο Ν. 1837/ 89, ορίζει ότι δικαιούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις άδεια άνευ αποδοχών δύο ημερών, συνεχόμενη ή τμηματική, για κάθε μέρα εξετάσεων. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 14 ημέρες συνολικά και οι αποδοχές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ.

Χρόνος φοιτητικής άδειας

Σύμφωνα με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α 26/09.02.2007), άρθρο 60, παρ. 2: Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών.

Φοιτητική άδεια

Άδεια ΕΑΠ

Με απόφαση της Συγκλήτου και ύστερα από εισήγηση των Κοσμητειών του ΕΑΠ, σε φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, χορηγείται άδεια εξετάσεων δύο ημερών για κάθε γραπτή εργασία, καθώς και άδεια δύο ημερών για κάθε ημέρα εξετάσεων.

Στους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ, ισχύει επίσης ότι αναφέρεται στο Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α 26/09.02.2007), άρθρο 60, παρ. 2.

Άδεια διδακτορικών φοιτητών

Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους υπαλλήλους που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. Δεδομένου όμως ότι στην προκείμενη περίπτωση οι υπάλληλοι αυτοί δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια θα χορηγείται κάθε φορά μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων.

Άδεια μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργάζονται στην Ελλάδα και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα (είτε στον Ελλαδικό χώρο είτε στην Αλλοδαπή) για σπουδές έως δύο (2) έτη, δικαιούνται ανά έτος δέκα (10) εργάσιμες ημέρες φοιτητική άδεια. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου (άρθρο 10, ΕΓΣΣΕ 2004 – 2005). Οι αποδοχές του χρόνου της ανωτέρω άδειας θα καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ..

Η χορήγηση της σπουδαστικής άδειας κατά την περίοδο των εξετάσεων, εφόσον την ζητήσει ο εργαζόμενος είναι υποχρεωτική για την επιχείρηση ή την Υπηρεσία που εργάζεται, με την προϋπόθεση ότι θα αποδείξει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με βεβαίωση της οικείας σχολής και είναι άνευ αποδοχών άρα και άνευ ενσήμων. Οι αποδοχές για τις ημέρες αυτές καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Απασχόλησης (Κ.Υ.Α.34561/1996), ύστερα από βεβαίωση που χορηγεί η Σχολή στην οποία φοιτά ο εργαζόμενος (Κ.Υ.Α.33894/98). Να σημειώσουμε επίσης, πως δεν υπάρχει όριο προϋπηρεσίας για την χορήγηση της φοιτητικής άδειας.

Για να εισπράξουν οι φοιτητές την επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου του επομένου έτους από αυτό στη διάρκεια του οποίου έκαναν χρήση της φοιτητικής άδειας, στην Υπηρεσία του ΚΠΑ2 Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζονται.

Δικαιολογητικά

  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (και από τις δύο όψεις), για τους Έλληνες και του Ομογενείς σπουδαστές αντίστοιχα.
  • Φωτοτυπία Διαβατηρίου και άδειας διαμονής για τους Αλλοδαπούς σπουδαστές.
  • Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (φωτοτυπία της σελίδας στην οποία αναγράφεται το ΙΒΑΝ).

Πρωτότυπα Δικαιολογητικά

  • Βεβαίωση (με λογότυπο της εταιρείας) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη όπου υποχρεωτικά θα αναφέρει τις ημέρες άδειας άνευ αποδοχών που χορήγησε για τη συμμετοχή του σπουδαστή στις γραπτές εξετάσεις της σχολής στην οποία είναι εγγεγραμμένος, (εάν η εταιρεία έχει υποκαταστήματα και εργάζεται σε ένα από αυτά ο σπουδαστής, να αναφέρεται στη βεβαίωση εργοδότη σε ποιο εργάζεται ώστε να τα καταθέσει στη συγκεκριμένη Υπηρεσία ΚΠΑ 2 του Ο.Α.Ε.Δ.. Επίσης, εάν η επιχείρηση λειτουργεί Σάββατο ή/και Κυριακή να αναφέρεται στην βεβαίωση εργοδότη).
  • Τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης του σπουδαστή που αποδεικνύει ότι δεν έχουν ένσημα το διάστημα που έκαναν χρήση της αδείας αυτής (Οι ημέρες εργασίας και οι ημέρες άδειας εξετάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ημέρες ασφάλισης από τον εργοδότη).
  • Βεβαιώσεις από τη σχολή ότι συμμετείχαν στις γραπτές εξετάσεις όπου και θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων. Οι βεβαιώσεις θα είναι υπογεγραμμένες και θα φέρουν τη σφραγίδα της σχολής.
  • Οι ημέρες της άδειας μπορεί να είναι διακεκομμένες ή και συνεχόμενες αλλά πάντα στο διάστημα πλησίον της εξεταστικής περιόδου που αιτούνται κάθε φορά για την άδεια άνευ αποδοχών.
  • Ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν επιδοτεί τα ένσημα για το διάστημα χρήσης της άδειας και αμείβονται όλοι με το εκάστοτε κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη το οποίο αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ισχύει κάθε φορά.