DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Πτυχιακή εργασία

Πτυχιακή εργασία τιμή: Πτυχιακή εργασία είναι η τελική εργασία που παραδίδεται από τον φοιτητή στο τέλος των σπουδών του. Μέσα από την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής καλείται να παρουσιάσει τις γνώσεις που έχει αποκομίσει κατά την διάρκεια των σπουδών του.

Εκπονείται ατομικά ή και συλλογικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Πτυχιακή εργασία – τα 7 βήματα

 • Καθορισμός θέματος: Βασική αρχή στην επεξεργασία ενός νέου θέματος είναι ο προκαθορισμός του αντικειμένου και των εργαλείων διερεύνησής του.
 • Δομή Πτυχιακής Εργασίας: Πριν τη συγγραφή και το διάβασμα της βιβλιογραφίας, ο φοιτητής θα πρέπει να οργανώσει το περιεχόμενο της εργασίας. Το γενικό αρχικό πλάνο θα τον βοηθήσει στην οργάνωση και ολοκλήρωση της εργασίας, αν και κατά κανόνα πάντα γίνονται τροποποιήσεις σε αυτό το στάδιο
 • Βιβλιογραφική έρευνα: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την έρευνα και περισυλλογή στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από το αντικείμενο μελέτης και τα εργαλεία διερεύνησης του. Οι πηγές χαρακτηρίζονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Το πρώτο αφορά βιβλία, δημοσιεύσεις, εργασίες στην πρωτότυπή τους έκδοση, ενώ το δεύτερο αφορά επεξεργασμένα πρωτογενή στοιχεία, όπως για παράδειγμα μια μετάφραση. Η βιβλιογραφική έρευνα μπορεί να γίνει είτε σε σχετικές βιβλιοθήκες, είτε στο ιντερνέτ με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης.
 • Δημιουργία διαγράμματος: Στο στάδιο αυτό διαμορφώνεται το τελικό διάγραμμα της εργασίας το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει ο φοιτητής όσο το δυνατόν πιστότερα.
 • Αποδελτίωση: Ο τρόπος περισυλλογής των στοιχείων διαφέρει από μελετητή σε μελετητή. Για τη σωστή χρήση των πληροφοριών όμως απαιτείται μεθοδικότητα, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της αποδελτίωσης, δηλαδή με τη χρήση δελτίων (χαρτιών), όπου καταγράφονται τα νοήματα και τα χρήσιμα στοιχεία. Το πλεονέκτημά τους είναι η μεθοδική επεξεργασία των πληροφοριών με τη διάρθρωσή τους κατά θεματικό και χρονολογικό τρόπο. Επιπλέον, επιτρέπουν την παρεμβολή νέων δελτίων με πρόσθετες πληροφορίες.
 • Συγγραφή τελικού κειμένου: Η τελική φάση της εργασίας είναι η σύνταξη του κειμένου. Η τελική της παρουσίαση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς το περιεχόμενό της πρέπει να είναι κατανοητό στους αναγνώστες. Παράλληλα το κείμενο πρέπει να τηρεί διεθνώς καθιερωμένους κανόνες και τύπους σύνταξης επιστημονικών κειμένων. Γι αυτό και η βιβλιογραφία είναι απαραίτητη για την παρουσίαση μιας επιστημονικής μελέτης και την δημοσίευση σε κάποιο βιβλίο ή επιστημονικό περιοδικό. Οι παραπομπές επίσης, μέσα στο κείμενο βοηθούν την περαιτέρω μελέτη του αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να ανατρέξει στις πηγές και να λάβει μεγαλύτερη πληροφόρηση
 • Βιβλιογραφία – Περιεχόμενα – Παραρτήματα Ευχαριστίες: Στο τέλος της κάθε εργασίας παρατίθενται οι βιβλιογραφία και τα παραρτήματα, ενώ τα περιεχόμενα μπορούν να τοποθετηθούν τόσο στην αρχή, όσο και στο τέλος. Τέλος, η βιβλιογραφία πρέπει να είναι χωρισμένη σε ελληνική και ξενόγλωσση, να έχει συγκεκριμένη και τυποποιημένη μορφή και να υπάρχει παράλληλα και μέσα στο κείμενο μέσω παραπομπών. Οι ευχαριστίες στην πτυχιακή εργασία μπαίνουν πάντα πριν τα περιεχόμενα

Πτυχιακή εργασία τιμή

Στη DeskNET, με την απαραίτητη ομάδα απόλυτα εξειδικευμένων καθηγητών, μπορούμε να είμαστε δίπλα σας σε αυτή την προσπάθεια. Μέσα από τις υπηρεσίες μας μπορείτε να
λάβετε πλήρη υποστήριξη για την συγγραφή μιας ολοκληρωμένης και πρωτότυπης εργασίας.

Αναλυτικά οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να σας υποστηρίξουν:

 • Στην επιλογή του θέματος, καθώς και στη δήλωση θέματος που πρέπει να υποβληθεί στη σχολή
 • Στην εύρεση και συλλογή βιβλιογραφίας
 • Στη δομή της εργασίας (περιεχόμενα με κεφάλαια και υποκεφάλαια), για να προωθηθεί στον επιβλέπονται καθηγητή και να δοθεί έγκριση
 • Στο βασικό κορμό της εργασίας, ο οποίος διαμορφώνεται ανάλογα με το αν η εργασία είναι μόνο βιβλιογραφική ή περιλαμβάνει και έρευνα
 • Σε περίπτωση που η εργασία περιλαμβάνει έρευνα (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις), η συλλογή των δεδομένων γίνεται από το φοιτητή και προωθείται στο συνεργάτη που την έχει αναλάβει, για να γίνει η στατιστική ανάλυση και γραφτεί το ερευνητικό τμήμα

Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας και το χρόνο παράδοσης.

Συμπληρώστε άμεσα την δωρεάν φόρμα κοστολόγησης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και κάποιος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσεις για το κόστος.