DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Εξεταστική: Τι ισχύει για τους φοιτητές που εργάζονται – Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται και ποιες παροχές τους δίνει ο ΟΑΕΔ.

Εξεταστική και άδεια: Εκτός από την κανονική τους άδεια, οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους και πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας 30 ημερών, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις (άρθρο 2 Ν. 1346/83, όπως τροποποιήθηκε με την από 2/4/1996 ΕΓΣΣΕ-κυρώθηκε με το άρθρο 22 Ν. 2556/1997-και εν συνεχεία με την ΕΓΣΣΕ 18/5/1998).

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δυο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα. Με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 10, προβλέπεται ότι όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και (πρώην ΤΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι 2 έτη.

Όσοι εργαζόμενοι φοιτητές, μαθητές, σπουδαστές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ, δικαιούνται επίδομα από τον ΟΑΕΔ με 29.04 ευρώ την ημέρα, αλλά και έξτρα άδεια άνευ αποδοχών.

Ειδικότερα:

Οι εργαζόμενοι μαθητές – σπουδαστές – προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και εργάζονται σε επιχειρήσεις, φορείς ΚΑΛΟ και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται, εκτός από την κανονική τους άδεια και επιπλέον άδεια 30 εργάσιμων ημερών τον χρόνο άνευ αποδοχών για να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν.

Οι άνω των 28 ετών φοιτητές και φοιτήτριες οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη σχολή τους στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία της πρώτης εγγραφής.

Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται την άδεια των 30 ημερών άνευ αποδοχών αλλά για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της κάθε σχολής συν 2 επιπλέον (ν+2) , δηλαδή 5 έτη + 2 (συνολικά 7) έτη αν πρόκειται για Πολυτεχνικές ή Ιατρικές Σχολές και για τις υπόλοιπες Σχολές 4 + 2 έτη (συνολικά 6 έτη) σπουδών.

Ωφελούμενοι:

Α) Εργαζόμενοι μαθητές – σπουδαστές – προπτυχιακοί φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και εργάζονται σε επιχειρήσεις, Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών συν 2 επιπλέον (ν+2)

Β) Προπτυχιακοί φοιτητές, του ΕΑΠ (ανεξαρτήτου ηλικίας) μόνον για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών και μόνον για γραπτές εξετάσεις σε τόπο και χρόνο που ορίζει το ΕΑΠ & πρέπει να παραστούν

Γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργάζονται στην Ελλάδα και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα (στον Ελλαδικό χώρο ή στο Εξωτερικό) για σπουδές έως 2 έτη, δικαιούνται ανά έτος 10 ημέρες φοιτητικής άδειας άνευ αποδοχών μόνο για γραπτές εξετάσεις και όχι για παρουσιάσεις ή διδασκαλία κλπ

Δ) Επίσης δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών άνευ αποδοχών και οι σπουδαστές των ΙΕΚ που εποπτεύονται από το Δημόσιο. Δικαιούνται άδεια 30 ημερών, όσοι συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου και εργάζονται μόνο στον Ιδιωτικό Τομέα

Επισημαίνεται ότι:

 • οι ημέρες της άδειας μπορεί να είναι διακεκομμένες ή και συνεχόμενες αλλά πάντα στο διάστημα πλησίον της εξεταστικής περιόδου που αιτούνται κάθε φορά την επιδότηση για την άδεια άνευ αποδοχών
 • δεν υπάρχει όριο προϋπηρεσίας στην επιχείρηση για χορήγηση φοιτητικής αδείας
 • οι ημέρες εργασίας και οι ημέρες άδειας εξετάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις έως τότε ημέρες ασφάλισής τους από τον εργοδότη

Ποιοι δεν επιδοτούνται – Εξαιρέσεις

 • Δεν επιδοτούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές α) του ΕΑΠ και β) άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού, οι οποίοι αποστέλλουν τις εργασίες τους διαδικτυακά (με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο), δηλαδή δεν καταβάλλεται η επιδότηση φοιτητικής άδειας σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου ή
 • φοιτητές σε οποιοδήποτε άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού δεδομένου ότι η καταβολή αποδοχών αφορά μόνον τους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο.
 • Δεν καταβάλλεται η επιδότηση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 2 έτη μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Δεν επιδοτούνται σπουδαστές διαφόρων κέντρων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ο ΟΑΕΔ δεν επιδοτεί το διάστημα χρήσης της κανονικής άδειας που χρησιμοποιείται για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις των ΙΕΚ ή ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ που παρακολουθούν.

Καταβολή επιδότησης:

 • Για να καταβληθεί η επιδότηση σε μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου του επομένου έτους, από αυτό στη διάρκεια του οποίου έκαναν χρήση της φοιτητικής άδειας.
 • Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ της περιοχής, όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζονται και όχι στον τόπο κατοικίας του δυνητικά ωφελούμενου (μαθητή – σπουδαστή – προπτυχιακού φοιτητή – μεταπτυχιακού φοιτητή).

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (και από τις δύο όψεις), για τους Έλληνες και του Ομογενείς σπουδαστές αντίστοιχα
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου και άδειας διαμονής για τους Αλλοδαπούς σπουδαστές
 • Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης (φωτοτυπία της σελίδας στην οποία αναγράφεται το ΙΒΑΝ και τα ονόματα των δικαιούχων), όπου να εμφανίζεται ως πρώτο όνομα το ονοματεπώνυμο του ωφελουμένου ή ΙΒΑΝ οποιασδήποτε τράπεζας, όπου να εμφανίζεται ως πρώτο όνομα το ονοματεπώνυμο του ωφελουμένου. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση όπου αποδέχεται ο ωφελούμενος την τυχόν προμήθεια της τράπεζας που διαθέτει λογαριασμό.

Πρωτότυπα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι τα εξής:

 • Βεβαίωση εργοδότη με το λογότυπο της εταιρείας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη, όπου υποχρεωτικά θα αναφέρει τις ημέρες άδειας άνευ αποδοχών που χορήγησε για την συμμετοχή του μαθητή / σπουδαστή / φοιτητή στις γραπτές εξετάσεις της σχολής στην οποία είναι εγγεγραμμένος. Εάν η εταιρεία έχει υποκαταστήματα και ο ωφελούμενος εργάζεται σε ένα από αυτά, στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται σε ποιο ακριβώς υποκατάστημα εργάζεται, ώστε να καταθέσει τα δικαιολογητικά στη συγκεκριμένη Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Επίσης, στη βεβαίωση εργοδότη θα πρέπει να αναφέρεται εάν η επιχείρηση λειτουργεί Σάββατο.
 • Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης του σπουδαστή, που αποδεικνύει ότι δεν έχει ένσημα για το διάστημα που έκανε χρήση της αδείας αυτής. Επισημαίνεται ότι οι ημέρες εργασίας και οι ημέρες άδειας εξετάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις -έως τότε- ημέρες ασφάλισης του ωφελούμενου από τον εργοδότη.
 • Βεβαιώσεις από τα ΙΕΚ ή ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ που να αναφέρει ρητά ότι συμμετείχε στις γραπτές εξετάσεις, καθώς επίσης και τις ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων. Οι βεβαιώσεις θα είναι υπογεγραμμένες και θα φέρουν τη σφραγίδα της σχολής. Όλες οι βεβαιώσεις ΙΕΚ ή ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ πρέπει να είναι πρωτότυπες.

Επισημαίνεται ότι από 1.2.2019 με σχετική υπουργική απόφαση το νέο κατώτατο θεσμοθετημένο ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 29,04 ευρώ ανεξαρτήτου ηλικίας, βάσει του οποίου επιδοτείται ο ωφελούμενος σύμφωνα με το καθεστώς απασχόλησής του (μερικής ή πλήρους), σε συνδυασμό με τον αριθμό ημερών ασφάλισης και των ημερών φοιτητικής άδειας που αιτείται για επιδότηση και η οποία είναι πάντα άνευ αποδοχών εκ μέρους του εργοδότη.4Ν.1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α/14.4.83)

Νομοθετικό πλαίσιο

ΚΥΑ 31930/14.7.83 (ΦΕΚ 444/2.8.86)

ΚΥΑ 34651/29.11.96 (ΦΕΚ1122/Β/16.12.96)

ΚΥΑ 33894/7.12.98 (ΦΕΚ 1276/23.12.98)

Π.Δ. 483, Π.Δ. 174

Όλα τα ΚΠΑ2 θα δέχονται τις χειρόγραφες αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι εργαζόμενοι φοιτητές – σπουδαστές. Ο τρόπος υποβολής θα είναι μέσω email και με ηλεκτρονική σάρωση προς το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση όπου απασχολούνται.

Σε περίπτωση που την αίτηση την υποβάλει στο ΚΠΑ2 κατοικίας του (του φοιτητή – σπουδαστή), τότε το ΚΠΑ2 υποδοχής της αίτησης θα την αποστέλλει με email στο ΚΠΑ2 της επιχείρησης.

Για αυτό το λόγο θα ζητείται από τον εργαζόμενο φοιτητή – σπουδαστή το ΑΦΜ της επιχείρησης, καθώς και η ταχυδρομική διεύθυνση και ο ΤΚ της επιχείρησης όπου απασχολείται.

Και για τις περιπτώσεις των αιτήσεων για τη φοιτητική άδεια για συμμετοχή στις εξετάσεις από τους φοιτητές – σπουδαστές προς τα αρμόδια ΚΠΑ2, ισχύει η με αριθμ.22096/20-3-2020 εγκύκλιος του ΟΑΕΔ περί παράτασης κάθε είδους προθεσμιών.

Πηγή: neolaia.gr