DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Τί είναι η πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι μια θέση εργασίας για καθορισμένη περίοδο. Μπορεί να είναι αμειβόμενη ή όχι, καθώς ο βασικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο ασκούμενος πρακτική εργασιακή εμπειρία.

Συνήθως γίνεται αίτηση για πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα σπουδών και στη συνέχεια ο ασκούμενος εργάζεται σε μια εταιρεία για έναν ή περισσότερους μήνες, είτε με πλήρη ή μερική απασχόληση. Μπορείτε επίσης να εργαστεί για ένα καλοκαίρι ή κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου ή τριμήνου.

Τα οφέλη της πρακτικής άσκησης

 1. Εργασιακή εμπειρία
 2. Ερευνητική εμπειρία
 3. Πρόσβαση σε μια ποικιλία εργασιών (tasks) και τμημάτων
 4. Καθοδήγηση (Mentorship)
 5. Βοήθεια και καθοδήγηση επαγγελματικών στόχων σταδιοδρομίας
 6. Δημιουργία επαγγελματικού δικτύου
 7. Δημιουργία ενός δυνατού βιογραφικού
 8. Εξασφάλιση συστάσεων
 9. Μετάβαση σε μόνιμη εργασία
 10. Χτίζει αυτοπεποίθηση

ΕΑΠ και πρακτική άσκηση

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) μπορεί να προσφέρει πρακτική άσκηση σε ορισμένα προγράμματα σπουδών, ανάλογα με την ειδικότητα και τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος. Συνήθως, η πρακτική άσκηση αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών και παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε συγκεκριμένο τομέα.

Για όλα τα προγράμματα που απαιτούν Πρακτική άσκηση γίνεται μόνο σε φορείς εντός Ελλάδος εκτός του προγράμματος σπουδών LRM που μπορεί να υλοποιηθεί και σε φορείς εκτός Ελλάδος και ο φοιτητής εντοπίζει μόνος του τον φορέα υποδοχής και έπειτα εγκρίνεται από τον Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης.
Οι φορείς Πρακτικής Άσκησης μπορούν να είναι δημόσιοι ή και ιδιωτικοί σε όλα τα προγράμματα σπουδών, πέραν του ΜΠΣ ΕΑΓ που πρέπει να είναι μόνο Δημόσιοι Φορείς.
Οι ώρες μπορούν να υλοποιηθούν είτε πρωί, είτε απόγευμα, ενώ οι ώρες πρακτικής άσκησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα υπολογίζονται ως διδακτικές (45 λεπτά). Οι ώρες πρακτικής άσκησης υλοποιούνται μόνο κατά την διάρκεια του Εξαμήνου και όχι πριν την έναρξη του ή την λήξη του.
Οι φοιτητές λαμβάνουν ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τον μήνα Νοέμβριο (για το εαρινό εξάμηνο) και τον μήνα Μάϊο (για το χειμερινό εξάμηνο).
Τέλος, ο φοιτητής ασφαλίζεται μόνο για περίπτωση ατυχήματος από τον φορέα υποδοχής.

Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του ΠΣ ΜΣΜ μπορεί να υλοποιηθεί σε εθελοντική βάση και να καταγραφεί ως επιπρόσθετο στοιχείο στο “Παράρτημα Διπλώματος” που επισυνάπτεται στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΣ.
Ακολουθούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα που απαιτούν πρακτική άσκηση

Λαϊκός πολιτισμός και Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΛΠΚ)

Πραγματοποιείται με τη συνεργασία του ακαδημαϊκού ιδρύματος και του επιλεγμένου φορέα υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα (μέλους ΣΕΠ).

Φορείς και υπηρεσίες στους οποίους μπορεί να λάβει χώρα/πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση είναι μεταξύ άλλων και οι παρακάτω: Ερευνητικά Κέντρα ( π.χ Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών), Υπηρεσίες των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού (π.χ Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής κληρονομιάς, Διεύθυνση Μουσείων κ.ά), Τουρισμού,
Μουσεία Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ( π.χ Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Κεραμεικής, Λαογραφικό-Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Μουσεία Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς κ.ά), Υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες, Πολιτιστικοί οργανισμοί κ.ά)

Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)

Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου των σπουδών τους ή αργότερα, οι φοιτητές/ριες αναμένεται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε μαθησιακό περιβάλλον που φοιτούν άτομα με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Η πρακτική άσκηση συνίσταται σε: (α) προετοιμασία μιας διδακτικής παρέμβασης, (β) υλοποίησή της σε περίπου 35 ώρες διδασκαλίας, και (γ) αξιολόγησή της και καταγραφή των συμπερασμάτων και αναστοχαστικών σχολίων. Τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα τυπικό ή άτυπο εκπαιδευτικό πλαίσιο και υλοποιούνται σε ένα υποστηρικτικό και καθοδηγητικό πλαίσιο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν τις δυνατότητες και ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, και στη βάση της γνώσης αυτής να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης στη διδασκαλία της γλώσσας, τα οποία χαρακτηρίζονται από παιδαγωγική αποτελεσματικότητα και πολιτισμική καταλληλόλητα.
 • Χρησιμοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητές που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτησή τους στα προηγούμενα εξάμηνα, συνδυαστικά με την διδακτική τους εμπειρία ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της γλωσσικής διδασκαλίας.
 • Προάγουν την ανάπτυξη ενός συμπεριληπτικού, ασφαλούς και ενδυναμωτικού μαθησιακού περιβάλλοντος.
 • Διευκολύνουν τη μαθησιακή και ενταξιακή διαδικασία των μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο, να αξιολογούν διαρκώς τη μάθησή τους, και να παρέχουν κατάλληλη ανατροφοδότηση.
 • Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους μαθητές/τις μαθήτριές τους, τους συναδέλφους και το διοικητικό προσωπικό.
 • Να εξασφαλίζουν, κατά τη διδακτική διαδικασία, τα επιθυμητά επίπεδα αμεροληψίας, επαγγελματισμού και ακεραιότητας και να παρεμβαίνουν με κατάλληλους τρόπους όταν διαπιστώνουν αποκλίσεις από αυτά.
 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις δυνατότητες της τεχνολογίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων μάθησης, την αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών και την επαγγελματική επικοινωνία.
 • Αναστοχάζονται σε θέματα που άπτονται της επαγγελματικής τους ανάπτυξης ως εκπαιδευτικοί γλώσσας, να εντοπίζουν ισχυρά στοιχεία και σημεία που προσφέρονται για περαιτέρω ανάπτυξη και να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την αυτόνομη τους επαγγελματική ανάπτυξη.

Δημιουργική Γραφή (ΔΗΓ)

Η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση εννέα Θ.Ε (η Θ.Ε. ΔΗΓ65 μπορεί να παρακολουθείται παράλληλα με την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης). Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με τις θεματικές και τα αντικείμενα του ΠΜΣ.

Επιστήμες της Αγωγής Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου (Διιδρυματικό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) (ΕΑΓ)

Η πρακτική άσκηση ακολουθεί τα κάτωθι στάδια:

 • Παρακολούθηση μαθημάτων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (πάνω στην αξιολόγηση και εκπαιδευτική παρέμβαση
 • Παρουσία σε δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (παρατήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης και εκπαιδευτικής παρέμβασης σε άτομα/παιδιά με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου)
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης (με εποπτεία)
 • Εποπτευόμενη εκπαιδευτική παρέμβαση σε άτομα/παιδιά με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (στις παραπάνω δομές)
 • Εποπτευόμενη αυτοδύναμη αξιολόγηση και παρέμβαση σε άτομα/παιδιά με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (στις παραπάνω δομές)
 • Ανατροφοδότηση και συγγραφή τελικής εργασίας
 • Ειδικότεροι στόχοι της Θ.Ε. για τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές: 1) να έρθουν σε επαφή με τους φορείς αξιολόγησης και υποστήριξης των διαταραχών/δυσκολιών προφορικού και γραπτού λόγου 2) να γνωρίσουν το εύρος και το είδος των υπηρεσιών που αυτές παρέχουν και 3) να μπορούν να παρέχουν αυτόνομες υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου.

Με την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:

 • έχουν εξοικειωθεί με τις δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου
 • έχουν λάβει μέρος, ως παρατηρητές, σε διαδικασίες αξιολόγησης και παρέμβασης (θεραπευτικές συνεδρίες) για άτομα με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου σε δομές στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές
 • να συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και να σχεδιάζουν κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών/δυσκολιών αυτών
 • να αναπτύσσουν το κατάλληλο υλικό για τις δραστηριότητες αυτές
 • να αξιολογούν τις διαδικασίες και να αυτοαξιολογούνται ως προς τη συμμετοχή τους σε αυτές
 • να παρέχουν αυτόνομες υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου

Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΑΨ)

Βασικοί άξονες της Π.Α. είναι οι ακόλουθοι:

 • παρακολούθηση μαθημάτων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα σχετικά με θέματα μεθοδολογίας έρευνας (πχ. βασικές τεχνικές συλλογής δεδομένων, σχέδια έρευνας, διαμόρφωση πρότασης έρευνας, μελέτη ερευνητικών άρθρων, διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας, συγγραφή εργασίας, κλπ.)
 • παρουσία και παρατήρηση των λειτουργιών και θεραπευτικών διαδικασιών ή/και εκπαιδευτικών συνεδριών με άτομα/ομάδες του πληθυσμού αναφοράς (π.χ. παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, έφηβοι, ενήλικες), σε δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών υπηρεσιών (π.χ. ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, ΚΕΣΥ, και άλλους φορείς παροχής παρόμοιων υπηρεσιών), σχεδιασμός ψυχοεκπαιδευτικής εποπτευόμενης παρέμβασης
 • ανατροφοδότηση και συγγραφή τελικής εργασίας

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/ήτριες αναμένεται:

 • να εξοικειωθούν με θέματα ψυχολογικής και ψυχοεκπαιδευτικής αξιολόγησης και ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών
 • να εξοικειωθούν με θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας: αξιοπιστία και εγκυρότητα ερευνητικών εργαλείων, σχεδιασμό έρευνας και παρέμβασης, επιλογή δείγματος, μελέτη περίπτωσης
 • να εξοικειωθούν με θέματα ερευνητικής δεοντολογίας: τήρηση κανόνων δεοντολογίας, σεβασμό στους συμμετέχοντες, γνώση των προαπαιτούμενων διαδικασιών για τη διεξαγωγή έρευνας ή παρέμβασης (ενημερωμένη πληροφόρηση από τους συμμετέχοντες ή από τους γονείς/κηδεμόνες, άδεια διεξαγωγής έρευνας από τους φορείς ή τα ιδρύματα)
 • να έρθουν σε επαφή, να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και υποστήριξης
 • να γνωρίσουν το εύρος και το είδος των υπηρεσιών που αυτές παρέχουν
 • να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε διαδικασίες αξιολόγησης και παρέμβασης (θεραπευτικές συνεδρίες) για άτομα με διάφορα ζητήματα που άπτονται του πεδίου της ψυχικής υγείας
 • να μπορούν να παρέχουν αυτόνομες υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα των ηλικιακών ομάδων αναφοράς με την εποπτεία εξειδικευμένων επαγγελματιών και ακαδημαϊκών υπευθύνων, ώστε να αναπτύξουν τις αντίστοιχες δεξιότητες.

Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία (Διιδρυματικό ΠΜΣ με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) (ΚΥΚ)

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει 15νθήμερη πρακτική άσκηση σε θερμοκηπιακές μονάδες και διχτυοκήπια δημόσιων φορέων (Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων) ή/και σε ιδιωτικές οργανωμένες επιχειρήσεις καλλιεργειών υπό κάλυψη υπό την εποπτεία και καθοδήγηση επιβλέποντα Καθηγητή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΚΥΚΠΑ, οι φοιτήτριες/τές θα έχουν αποκτήσει μία πρώτη εικόνα του επαγγελματικού τους αντικειμένου ως εξειδικευμένα στελέχη για τον κλάδο των καλλιεργειών υπό κάλυψη και της υδροπονίας και θα έχουν αντιληφθεί πως συνδέονται οι θεωρητικές γνώσεις που αποκόμισαν στις προηγούμενες Θ.Ε. με την πρακτική τους εφαρμογή.

ΕΑΠ: ERASMUS+ και πρακτική άσκηση

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινητικότητας ERASMUS+ για τους φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δίδεται η δυνατότητα για πρακτική άσκηση από 2-12 μήνες (με συνήθη χρηματοδότηση 2- 3 μηνών, ανάλογα πάντα το διαθέσιμο κονδύλι) σε χώρο εργασίας στο εξωτερικό – κατά τη διάρκεια του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και από το 1ο έτος σπουδών.

Η πρακτική άσκηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα αλλά διαφέρει από τη χώρα που εδρεύει ο φορέας αποστολής (στην περίπτωση του Ε.Α.Π., την Ελλάδα) και τη χώρα διαμονής του εκάστοτε ενδιαφερόμενου για υποτροφία.

Η σχετική κινητικότητα δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο αλλά θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε συνάφεια με το πρόγραμμα/ αντικείμενο σπουδών του αιτούντα.

Η περίοδος πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται παράλληλα με τις όποιες ακαδημαϊκές δεσμεύσεις του υποτρόφου προς το Ε.Α.Π.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

Μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι κατά το πρώτο έτος της αποφοίτησης τους – με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί αίτηση τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος.

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Όσον αφορά στον φορέα υποδοχής, αυτός μπορεί να είναι:

• Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE
• Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων)
• Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
• Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων
• Ερευνητικό ινστιτούτο
• Ίδρυμα
• Σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)
• Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση ΜΚΟ
• Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών:

• Όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών
• Φορείς που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως εθνικοί οργανισμοί.

Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του ΕΑΠ και του φορέα Υποδοχής

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για πρακτική άσκηση θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής (και βάσει του κόστους διαβίωσης).

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης υποβολής υποψηφιότητας για πρακτική Erasmus+, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ενδιαφέροντος (συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά) μέσω της online πλατφόρμας υποβολής αίτησης – η διεύθυνση της οποίας τους έχει κοινοποιηθεί στο κείμενο της προκήρυξης.

Σημαντική Σημείωση: Ο κάθε φοιτητής αναζητεί θέσεις πρακτικής που θα τον ενδιέφεραν, κάνει τις επαφές του με το εξωτερικό και εξασφαλίζει μια θέση πλήρους ωραρίου (full time) πριν υποβάλει σχετική αίτηση στο Γραφείο ERASMUS+.

Το Γραφείο ERASMUS του ΕΑΠ δεν ευθύνεται για την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ανωτέρω ενδεικτικών ιστοσελίδων και η πλοήγηση σε αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση μέσω ERASMUS+ εδώ.