DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

Διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών ενός μεταπτυχιακού διπλώματος και γι’ αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή των θεμάτων, στην εκπόνηση, στη συγγραφή του κειμένου, στην παρουσίασή της, καθώς και στη σωστή αξιολόγησή της. Πρόκειται για εκτεταμένη εργασία σε θέμα που αναφέρεται στο περιεχόμενο του κύκλου σπουδών που έχει επιλέξει ο φοιτητής/τρια. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική στα περισσότερα μεταπτυχιακά Τμήματα και πρέπει να είναι πρωτότυπη. Σκοπός της είναι να αποδείξει τις ερευνητικές και μεθοδολογικές ικανότητες του φοιτητή/τριας καθώς και την εξοικείωσή του/της με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αυτή εντάσσεται.

Ερευνητική εργασία

Σε όλα τα πεδία μελέτης υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες ερευνητικές μέθοδοι και πολλοί τρόποι για να κατηγοριοποιηθούν οι διάφοροι τύποι έρευνας. Οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσετε για να περιγράψετε την έρευνά σας εξαρτώνται από τον επιστημονικό σας κλάδο και τομέα. Σε γενικές γραμμές, η μορφή που θα λάβει η ερευνητική προσέγγιση (τύποι ερευνητικών μεθόδων) θα διαμορφωθεί από τα ακόλουθα:

 • Το είδος της γνώσης που στοχεύετε να παράγετε
 • Το είδος των δεδομένων που θα συλλέξετε και θα αναλύσετε
 • Οι μέθοδοι δειγματοληψίας, το χρονοδιάγραμμα και ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας

Οι διπλωματικές εργασίες μπορούν να ακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω είδη έρευνας:

 • Έρευνα με πειράματα
 • Έρευνα με ερωτηματολόγια
 • Έρευνα με συνεντεύξεις

Διπλωματική εργασία με ερωτηματολόγια

Η έρευνα με ερωτηματολόγια βοηθάει στη λήψη πληροφοριών από μεγάλο αριθμό ατόμων ή/και ατόμων που δεν έχουν το χρόνο να παραστούν σε συνέντευξη ή να συμμετάσχουν σε πειράματα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις ή τα συναισθήματά τους ιδιωτικά χωρίς να ανησυχούν για την πιθανή αντίδραση του ερευνητή.

Τα ερωτηματολόγια περιέχουν συνήθως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κλίμακες στάσης, κλειστές ερωτήσεις και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Τα ερωτηματολόγια μπορούν να χορηγηθούν με διάφορους τρόπους (π. χ. να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή ως συνημμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να αναρτηθούν σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο, να μοιραστούν προσωπικά ή να χορηγηθούν σε ακροατήριο (όπως άτομα που παρακολουθούν συνέδρια). Οι ερευνητές μπορεί ακόμη και να αποφασίσουν να χορηγήσουν το ερωτηματολόγιο αυτοπροσώπως, γεγονός που έχει το πλεονέκτημα ότι θα συμπεριλάβει και άτομα που δυσκολεύονται να διαβάσουν και να γράψουν. Στην περίπτωση αυτή, ο συμμετέχων μπορεί να αισθάνεται ότι συμμετέχει σε συνέντευξη αντί να συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο, καθώς ο ερευνητής θα σημειώνει τις απαντήσεις εκ μέρους του.

Χαρακτηριστικά ενός ερωτηματολογίου

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου εξαρτάται από το είδος των πληροφοριών που πρέπει να συλλεχθούν. Τα ποιοτικά ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη συλλογής διερευνητικών πληροφοριών ή απόδειξης ή διάψευσης μιας υπόθεσης. Τα ποσοτικά ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ή τον έλεγχο οποιασδήποτε προηγουμένως δημιουργηθείσας υπόθεσης.

 • Τύποι ερωτηματολογίων

Δομημένα ερωτηματολόγια: Τα δομημένα ερωτηματολόγια συλλέγουν ποσοτικά δεδομένα. Το ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο και σχεδιασμένο για τη συλλογή πολύ συγκεκριμένων πληροφοριών. Ξεκινά επίσης μια επίσημη έρευνα, συμπληρώνει τα δεδομένα και ελέγχει τα δεδομένα που είχαν συσσωρευτεί προηγουμένως και συμβάλλει στην επικύρωση κάθε προηγούμενης υπόθεσης.
Μη δομημένα ερωτηματολόγια: Τα μη δομημένα ερωτηματολόγια συλλέγουν ποιοτικά δεδομένα. Το ερωτηματολόγιο σε αυτή την περίπτωση έχει μια βασική δομή και κάποιες διακλαδικές ερωτήσεις, αλλά τίποτα που να περιορίζει τις απαντήσεις του ερωτώμενου. Οι ερωτήσεις είναι πιο ανοικτές.

 • Τύποι ερωτήσεων

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου: Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου βοηθούν στη συλλογή ποιοτικών δεδομένων σε ένα ερωτηματολόγιο όπου ο ερωτώμενος μπορεί να απαντήσει σε ελεύθερη μορφή με ελάχιστους ή καθόλου περιορισμούς.
Ερωτήσεις κλειστού τύπου: Είναι γενικά ερωτήσεις “ναι/όχι”, δηλαδή ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η ερώτηση αυτή χρησιμοποιείται γενικά σε περίπτωση ανάγκης βασικής επικύρωσης. Είναι η πιο εύκολη μορφή ερωτηματολογίου.
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών: Πρόκειται για ερωτήσεις κλειστού τύπου στις οποίες ο ερωτώμενος πρέπει να επιλέξει μία (ερώτηση πολλαπλών επιλογών μονής επιλογής) ή πολλές (ερώτηση πολλαπλών επιλογών πολλαπλών επιλογών) απαντήσεις από έναν δεδομένο κατάλογο επιλογών. Η ερώτηση πολλαπλής επιλογής αποτελείται από ένα ατελές στέλεχος (ερώτηση), σωστή απάντηση ή απαντήσεις, λανθασμένες απαντήσεις, κοντινές εναλλακτικές λύσεις και αποπροσανατολιστικές. Δεν θα πρέπει όλες οι ερωτήσεις να έχουν όλα τα παραπάνω και αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως κρίνεται σκόπιμο ή όπως ταιριάζει καλύτερα με το αναμενόμενο αποτέλεσμα της ερώτησης.

Διπλωματική εργασία με ερωτηματολόγια

Το γενικό πλάνο του τρόπου με τον οποίο θα προχωρήσετε στην απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος ή ερωτημάτων, πρέπει να περιέχει σαφείς στόχους που απορρέουν από:

 • το ερευνητικό ερώτημα (ή ερωτήματα)
 • τον προσδιορισμό των πηγών από τις οποίες θα συλλεχθούν τα δεδομένα, καθώς και το πώς θα γίνει η συλλογή και η ανάλυση
 • τη θεώρηση των ζητημάτων δεοντολογίας
 • τους περιορισμούς που αναπόφευκτα θα συναντήσει (π.χ., πρόσβαση σε δεδομένα, χρόνο, τοποθεσία και χρήματα)

Στο Φοιτητικό Φροντιστήριο της DeskNET είμαστε στην διάθεσή σου, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών μας, να σε βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απορία έχεις, σχετικά με την ποσοτική έρευνα που θα υλοποιήσεις. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας για πλήρη υποστήριξη σε οποιοδήποτε στάδιο της ερευνητικής σου εργασίας. Με την μεγάλη εμπειρία μας στον χώρο αλλά και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα, μπορούμε να σου εγγυηθούμε πρωτοτυπία και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη. Όλα αυτά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς!

Για να λάβετε προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα κοστολόγησης.