DeskNET Φοιτητικό Φροντιστήριο

DeskNet

ΕΑΠ: Προδιαγραφές Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών

Οι Διπλωματικές Εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες συντάχθηκαν από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας σε συνεργασία με την Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Γενικές οδηγίες / Δομή Εργασίας

Μια Διπλωματική εργασία αποτελείται από συνολικά ενότητες: Εξώφυλλο – Πρόλογος – Κύριο Μέρος – Επίλογος.

 • Εξώφυλλο: Περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών, ο τίτλος της Εργασίας, το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα Καθηγητή-Συμβούλου, καθώς και ο μήνας και το έτος έκδοσης της. Επίσης δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής εικόνας, φωτογραφίας ή σχήματος στην κενή περιοχή κάτω από το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή.
 • Πρόλογος: Αρχικά, εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας πληροφορίες που
  αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας και στη συνέχεια ακολουθεί το εσωσέλιδο με στοιχεία που αφορούν στην επιτροπή επίβλεψης της. Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οι ευχαριστίες ή κάποια αφιέρωση του συγγραφέα και σε ξεχωριστή σελίδα κάθε φορά, παρουσιάζονται: η περίληψη και οι λέξεις – κλειδιά στην ελληνική αλλά και στην αγγλική γλώσσα, τα περιεχόμενα, οι κατάλογοι εικόνων, πινάκων κοκ, καθώς και οι συντομεύσεις και τα ακρωνύμια που εμφανίζονται εντός του κειμένου που θα ακολουθήσει.
 • Κύριο Μέρος: Αποτελείται από τα κεφάλαια και τη βιβλιογραφία. Κάθε κεφάλαιο ξεκινά σε νέα σελίδα. Στο πρώτο κεφάλαιο γράφεται η «Εισαγωγή» και παρουσιάζεται η θεματική περιοχή και γίνεται ανασκόπηση μεθόδων, τεχνικών, εργαλείων και τεχνολογιών. Στο τελευταίο κεφάλαιο γράφονται τα «Συμπεράσματα», γίνεται σύντομη ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και δίνονται συμπερασματικές παρατηρήσεις. Σε αυτό το κεφάλαιο μπορούν επίσης να παρουσιαστούν τα ανοικτά προβλήματα της επιστημονικής περιοχής. Στον Επίλογο περιλαμβάνονται τα παραρτήματα και στην τελευταία σελίδα η υπεύθυνη δήλωση του συγγραφέα ως προς την πρωτοτυπία του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων της εργασίας.

Προδιαγραφές Κειμένου

 • Κείμενο: Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς: 12 pt
 • Τίτλοι κεφαλαίων: Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς: 16 pt
 • Τίτλοι ενοτήτων: Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς: 14 pt
 • Τίτλοι υποενοτήτων 1ου επιπέδου: Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς: 12 pt
 • Τίτλοι υποενοτήτων 2ου επιπέδου: Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12 pt, στυλ: Έντονο, Πλαγιαστό
 • Παράγραφος: Η κάθε παράγραφος θα πρέπει να ξεκινά σε νέα γραμμή, χωρίς να αφήνεται εσοχή. Η απόσταση πριν την παράγραφο είναι 0 pt και μετά την παράγραφο είναι 6 pt. Πριν την έναρξη ενότητας, να αφήνονται δύο κενές γραμμές ενώ πριν την έναρξη υποενότητας 1ου και 2ου επιπέδου, να αφήνεται μία κενή γραμμή.
 • Υποσημειώσεις: Οι υποσημειώσεις δημιουργούνται και τοποθετούνται αυτόματα στο τέλος της τρέχουσας σελίδας. Η απόσταση των υποσημειώσεων από το κυρίως κείμενο της σελίδας επίσης προσαρμόζεται αυτόματα (δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση από τον συγγραφέα).

Προδιαγραφές Αντικειμένων

Ως αντικείμενα ορίζουμε εικόνες, σχήματα, σχέδια, φωτογραφίες, χάρτες ή οτιδήποτε έχει ξεχωριστή υπόσταση από το κείμενο. Τα αντικείμενα εμφανίζονται σε ένα διακριτό περιβάλλον, είναι στοιχισμένα στο κέντρο, έχουν αρίθμηση και λεζάντα, και θα πρέπει να γίνεται παραπομπή σε αυτά εντός του κειμένου.
Στις περιπτώσεις όπου περιέχονται εικόνες, αυτές θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που διασφαλίζουν την ποιότητα τους. Η ποιότητα των εικόνων διαφοροποιείται ανάλογα με τη σκοπιμότητα τους.

Προδιαγραφές Πινάκων

Οι πίνακες θα πρέπει να εισάγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας ένα από τα διαθέσιμα πρότυπα του επεξεργαστή κειμένου, με στοίχιση στο κέντρο. Η μορφή και το περιεχόμενο των πινάκων πρέπει να είναι ομοιόμορφα και να ακολουθούν τις γενικές προδιαγραφές κειμένου. Στο κάτω μέρος του πίνακα πρέπει να υπάρχει λεζάντα, που να ακολουθεί προδιαγραφές ίδιες με αυτές των εικόνων. Επίσης, όπως και στις εικόνες, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία αναφορά σε κάθε πίνακα εντός του κειμένου.

Προδιαγραφές Μαθηματικών Τύπων

Αν εντός της διπλωματικής εργασίας σας εμφανίζονται απλοί μαθηματικοί όροι, πχ ονόματα μεταβλητών, τότε θα πρέπει να δίνονται σε πλάγιο στυλ. Για πιο σύνθετες μαθηματικές εκφράσεις χρησιμοποιήστε τον equation editor ή το mathtype4. Οι μαθηματικοί τύποι, εξισώσεις, κοκ. θα πρέπει να δίνονται σε ξεχωριστή γραμμή, με στοίχιση στο μέσο, και να συνοδεύονται από αρίθμηση εντός παρενθέσεων.

Προδιαγραφές αλγορίθμων, ψευδοκώδικα, κώδικα

Η παράθεση αλγορίθμων, ψευδοκώδικα ή και κώδικα σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε τα παραπάνω να ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο κείμενο της διπλωματικής εργασίας. Επίσης, πρέπει να συνοδεύονται από λεζάντα, ωστόσο η στοίχιση πρέπει να είναι αριστερή. Σε περίπτωση που το σύνολο των εντολών ξεπερνούν τις δύο σελίδες – ειδικά στην περίπτωση παρουσίασης κώδικα – τότε θα πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστό παράρτημα στο τέλος.

Περιεχόμενα, κατάλογος εικόνων, πινάκων, κοκ

Τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν τον τίτλο κάθε κεφαλαίου, ενότητας, υποενότητας 1ου και 2ου
επιπέδου, καθώς και τον αριθμό της σελίδας στην οποία βρίσκεται ο κάθε τίτλος. Τα περιεχόμενα δημιουργούνται αυτόματα μέσω της κατάλληλης δυνατότητας του επεξεργαστή κειμένου. Αμέσως μετά τα περιεχόμενα (και σε νέα σελίδα), ακολουθεί κατάλογος εικόνων, σχημάτων, πινάκων, αλγορίθμων κοκ (ένας για κάθε κατηγορία αντικειμένου), που επίσης δημιουργείται με αυτόματο τρόπο. Κάθε κατάλογος θα πρέπει να ξεκινά σε νέα σελίδα.

Συντομογραφίες & Ακρωνύμια

Οι συντομογραφίες και τα ακρωνύμια (αν είναι απαραίτητα) θα πρέπει να έχουν οριστεί εκ των προτέρων και να αποτελέσουν ξεχωριστή ενότητα στον πρόλογο της εργασίας, αμέσως μετά τον «Κατάλογο Πινάκων». Η ενότητα αυτή θα πρέπει να ξεκινά σε νέα σελίδα. Οι συντομογραφίες και τα ακρωνύμια πρέπει να παρατίθενται σε αύξουσα λεξικογραφική διάταξη.

Βιβλιογραφία

Οι βιβλιογραφικές πηγές παρατίθενται στο τέλος του Κυρίου Μέρους της εργασίας, σε ξεχωριστό κεφάλαιο και σε νέα σελίδα. Το κεφάλαιο αυτό δεν επιδέχεται αρίθμησης. Πρόκειται για τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν από το συγγραφέα για την εκπόνηση της εργασίας του. H παράθεση τους γίνεται αλφαβητικά ή με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο. Η βιβλιογραφική αναφορά θα πρέπει να περιέχει τα βιβλιογραφικά στοιχεία, ούτως ώστε να μπορεί να αναζητηθεί και εντοπιστεί από τον αναγνώστη.

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν θέλουμε απαραίτητα να συμπεριληφθούν στο κύριο μέρος της εργασίας, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά και θα μπορούσαν ενδεχομένως να παραληφθούν.
Ένα παράρτημα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να φιλοξενήσει επεξηγηματικό υλικό, αρκετές γραμμές κώδικα σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, που ο συγγραφέας έχει αναπτύξει, καθώς και τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του κώδικα αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Το Φοιτητικό φροντιστήριο της DeskNET παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με βάση τις αναφερόμενες προδιαγραφές του Οδηγού Σπουδών και το επιλεγμένο βιβλιογραφικό στυλ.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, μπορούν να σας υποστηρίξουν στην εκπόνηση είτε θεωρητικής είτε ερευνητικής εργασίας.

Συμπληρώστε τη δωρεάν φόρμα κοστολόγησης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και άμεσα κάποιος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες.