ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. 

Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κάθε ακαδημαϊκό έτος θα χορηγεί υποτροφίες αριστείας για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών εκτός των χορηγούμενων υποτροφιών με βάση τα κριτήρια, τη μοριοδότηση και τη διαδικασία που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.                

Συγκεκριμένα, θα χορηγηθεί υποτροφία ολικής απαλλαγής στις παρακάτω περιπτώσεις :

1) στους φοιτητές των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό θεματικών ενοτήτων (3 Θ.Ε.) εκτός των εργαστηριακών κύκλων και συγκεντρώνουν σε κάθε μια από αυτή βαθμό από 8,5 και άνω.

2) στους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό θεματικών ενοτήτων, σύμφωνα με τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών και συγκεντρώνουν σε κάθε μια από αυτή βαθμό από 8,5 και άνω.

Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποτροφίες που χορηγούνται από το Ε.Α.Π. αφορούν την ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται τη χορήγηση υποτροφίας και απονέμονται με βάση το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων που αναλύονται παρακάτω:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οικονομική κατάσταση του υποψήφιου για το   προηγούμενο   οικονομικό έτος του ακαδημαϊκού έτους που αιτείται την υποτροφία. Η οικονομική κατάσταση προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημα που αναγράφεται:

          α) στο εκκαθαριστικό σημείωμα του υποψήφιου.

ή

         β) σε δήλωση του νόμου 1599/86 η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., για τους υποψήφιους που δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν είχα υποχρέωση να υποβάλω φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος ….». Η αναγραφή του φορολογικού έτους που ενδιαφέρει κάθε φορά το Ε.Α.Π. είναι υποχρεωτική, άλλως η υπεύθυνη δήλωση δε θα λαμβάνεται υπόψη.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου : α) i.) έγγαμος/η , ii) διαζευγμένος/η ή σε διάσταση, με προστατευόμενα μέλη (παιδιά), iii) Σύμφωνο συμβίωσης β) αριθμός παιδιών του υποψήφιου που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, δηλαδή : i) άγαμα τέκνα μέχρι 18 ετών , ii) άγαμα τέκνα μέχρι 24 ετών εφόσον είναι προπτυχιακοί φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναπηρία του υποψήφιου, συζύγου ή παιδιού/ών του

Αναπηρία γονέα/ων – αδελφού/ής/ών του υποψήφιου.

1.   Η αναπηρία γονέων λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους υποψήφιους που έχουν ανάπηρο/ους γονέα/εις ως προστατευόμενο/α μέλος/η τους 

2. Η αναπηρία αδελφού/ής αξιολογείται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις :            

α) όταν ο υποψήφιος και ο αδελφός/ή του είναι άγαμοι και

β) όταν ο υποψήφιος, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, έχει οριστεί δικαστικός             συμπαραστάτης του πιο πάνω με αμετάκλητη δικαστική απόφαση την οποία οφείλει να προσκομίζει.

Μονογονεϊκή οικογένεια: αφορά τους υποψήφιους που είναι : α) γονείς με προστατευόμενα μέλη κατά τα παραπάνω (παιδιά) εκτός γάμου, όπως αυτό προκύπτει από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86 όπου ο υποψήφιος για υποτροφία θα δηλώνει ότι είναι άγαμος β) γονείς που τελούν εν χηρεία και έχουν προστατευόμενα μέλη κατά τα παραπάνω, η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου.    

Προστάτης οικογένειας: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο/η από την οικογένεια όπου: α) έχει πεθάνει ο πατέρας ή η μητέρα και ο/η εν ζωή σύζυγος εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας ή β) έχουν πεθάνει οι δύο γονείς και υπάρχουν ανήλικα άγαμα αδέλφια ή γ) ο υποψήφιος είναι τέκνο άγαμης μητέρας. Τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους οι οποίοι τεκμηριώνουν την πολυτεκνική ιδιότητά τους με πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.) ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα πολυτέκνων

Αδέλφια φοιτητές: αφορά μόνο άγαμους υποψήφιους οι οποίοι έχουν άγαμα αδέλφια έως 24 ετών που σπουδάζουν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στρατιωτική θητεία: αφορά μόνο τους υποψήφιους που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χορήγησης υποτροφίας εκπληρώνουν τις υποχρεωτικές στρατιωτικές υποχρεώσεις τους και το αποδεικνύουν με σχετικό έγγραφο της μονάδας τους.

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ

Για τους νεοεισαχθέντες σε προπτυχιακά προγράμματα, αξιολογείται μόνο ο Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου. Ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτήριου τίτλου λυκείου.

Για τους νεοεισαχθέντες σε μεταπτυχιακά προγράμματα, αξιολογείται ο Βαθμός Πτυχίου. Ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλλει ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Στην περίπτωση κατάθεσης δύο πτυχίων θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ε.Α.Π.

Για τους υπόλοιπους φοιτητές, αξιολογείται η επίδοσή τους στις Θεματικές Ενότητες που έχουν επιλέξει κατά το ημερολογιακά προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος στο Ε.Α.Π. από το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται τη χορήγηση υποτροφίας .

 

Για οποιοδήποτε πληροφορία θελήσετε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 2310-520 939 ή μέσω e mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή επισκεφτείτε μας στα γραφεία μας: Ίωνος Δραγούμη 43, 5ος όροφος  

Βρίσκεστε εδώ: Home Arrow Υποτροφίες ΕΑΠ

πτυχιακες εργασιες ετοιμες, πτυχιακή εργασία, πτυχιακες εργασιες λογιστικης, διπλωματικές εργασίες, πτυχιακες εργασιες τει, φοιτητικές εργασίες, διπλωματική εργασία, πτυχιακες & μεταπτυχιακές εργασιες νοσηλευτικης, ετοιμες πτυχιακες εργασιες, πτυχιακες εργασιες θεσσαλονικη, πτυχιακεσ εργασιεσ, πτυχιακες εργασιες download,